Workspaces

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | Editor and Consistency tool

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | Editor and Resources

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | Resources and Editor and Notes

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | Visual editor and USFM editor

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | Default

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | MyBibble

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | test1

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | USFM

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | Translation

๐Ÿ—‘ | โ–ฒ | โ–ผ | โœŽ | โŽ˜ | โœ‰ | Tyndale BibleDrag the list of workspaces into the desired order.

Click ๐Ÿ—‘ to remove the workspace.

Click โœŽ to edit the workspace.

Click โŽ˜ to copy the workspace to a new one.

Click โœ‰ to send the workspace to all users.

Create a new workspace.

Create all default workspaces.