ShonaTeam » 2 Timothy » 1

Kwaziso

1 Pauro, muapositori waJesu Kristu kubudikidza nechido chaMwari, zvichienderana nechivimbiso cheupenyu huri muna Kristu Jesu,

2 kuna Timotio mwana wangu unodikanwa: Nyasha, tsitsi, nerugare zvinobva kuna Mwari Baba naKristu Jesu Ishe wedu.

Timotio anorairwa kuti asimbe pabasa rake

3 Ndinovonga Mwari, wandinoshumira kubva kumadziteteguru muhana yakachena, kuti ndisingamiri ndinokurangarira paminyengetero yangu siku nesikati,

4 ndichishuva kukuona, ndichirangarira misodzi yako, kuti ndizadzwe nemufaro,

5 ndichiisa mumurangariro rutendo rusinganyepedzeri rwuri mauri, rwaigara pakutanga muna mbuya vako Roisi namai vako Yunisi, uye ndinovimba kuti rwuri mauriwo.

6 Nemhaka yeizvi ndinokuyeudzira kuti ukutidzire chipo chaMwari, chiri mauri nekuiswa kwemaoko angu.

7 Nokuti Mwari haana kutipa mweya wekutya, asi wesimba, newerudo, newekuzvidzora.

8 Naizvozvo usanyadziswa neuchapupu hwaIshe wedu, kana hwangu musungwa wake; asi utambudzikire evhangeri pamwe neni zvichienderana nesimba raMwari,

9 wakatiponesa, akatidana nekudana kutsvene, kwete zvichienderana nemabasa edu, asi zvichienderana nezano rake pachake nenyasha dzakapiwa kwatiri muna Kristu Jesu nhambo dzenguva dzisati dzavapo,

10 asi ikozvino kunoratidzwa nekuonekwa kweMuponesi wedu Jesu Kristu, wakaparadza rufu, akabudisa pachena upenyu nekusafa kubudikidza neevhangeri,

11 yandakagadzirwa ini kuva muparidzi, nemuapositori, nemudzidzisi wevahedheni.

12 Nemhaka yeizvi neni ndinotambudzika zvinhu izvi, zvakadaro handinyadziswi, nokuti ndinoziva wandakatenda, uye ndine chokwadi kuti anogona kuchengeta chandakaisa muruoko kusvika zuva iroro.

13 Batisisa muenzaniso wemashoko mapenyu awakanzwa kwandiri murutendo nerudo rwuri muna Kristu Jesu.

14 Icho chinhu chakanaka chakaiswa mumaoko mako chengeta naMweya Mutsvene anogara matiri.

15 Unozviziva izvi, kuti vose vari paAsia vakandifuratira; pakati pavo pana Figero naHemogene.

16 Ishe ngaape tsitsi kuimba yaOnesiforo; nokuti kazhinji wakandivandudza, uye haana kunyadziswa neketani yangu,

17 asi asvika Roma, wakanditsvakisisa, akandiwana.

18 Ishe ngaamuitire kuti awane tsitsi kuna Ishe nezuva iro; uye muzvinhu zvingani zvaakandibatira paEfeso, iwe unozivisisa.