ShonaTeam Matthew « 11 »

11Zvino zvakaitika apo Jesu apedza kuraira vadzidzi vake gumi nevaviri, akabvira ipapo kudzidzisa nekuparidza pamaguta avo.

Johwani Mubhabhatidzi anotuma vadzidzi kunobvunza Jesu

2 Zvino Johwani wakati anzwa ari mutirongo mabasa aKristu, akatuma vaviri vevadzidzi vake,

3 akati kwaari: Imwi ndimwi anouya here, kana titarisire umwe?

4 Jesu akapindura akati kwavari: Endai munoudza Johwani zvinhu zvamunonzwa nezvamunoona:

5 Mapofu anoonazve, uye mhetamakumbo dzinofamba, vane maperembudzi vanonatswa, nevematsi vanonzwa, vakafa vanomutswa, nevarombo vanoparidzirwa evhangeri.

6 Wakaropafadzwa ani nani asingagumbuswi neni.

7 Ava vakati vachienda, Jesu akatanga kuudza zvaunga pamusoro paJohwani akati: Maiva mabuda kurenje kunoonei? Rutsanga rwunozungunuswa nemhepo here?

8 Asi maiva mabuda kunoonei? Munhu wakapfeka nguvo dzakapfava here? Tarirai, vanopfeka zvakapfava vari mudzimba dzemadzimambo.

9 Asi maiva mabuda kunoonei? Muporofita here? Hongu, ndinoti kwamuri: Kunyange anopfuura kwazvo muporofita;

10 nokuti uyu ndiye wakanyorwa pamusoro pake zvichinzi: Tarira, ini ndinotuma mutumwa wangu pamberi pechiso chako, achagadzira nzira yako pamberi pako.

11 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Hakuna kumuka pakati pevakaberekwa nevakadzi mukuru kuna Johwani Mubhabhatidzi. Asi mudikisa muushe hwekumatenga mukuru kwaari.

12 Uye kubva pamazuva aJohwani Mubhabhatidzi kusvika zvino, ushe hwekumatenga hunopambiwa, nevapambi vanohutora nesimba.

13 Nokuti vaporofita vose nemurairo vakaporofita kusvika kuna Johwani;

14 zvino kana muchida kuzvigamuchira, uyu ndiye Eria waiva achizouya.

15 Une nzeve dzekunzwa, ngaanzwe.

16 Asi ndicharifananidza nei zera iri? Rakafanana nevana vagere pamisika, vachidanidzira kushamwari dzavo,

17 vachiti: Takakuridzirai nyere, asi hamuna kutamba; takakuririrai, asi hamuna kuchema.

18 Nokuti Johwani wakauya asingadyi kana kunwa, asi vanoti: Ane dhimoni.

19 Mwanakomana wemunhu wakauya achidya, achinwa, zvino vanoti: Tarirai munhu anokara uye munwi wewaini, shamwari yevateresi nevatadzi. Asi njere dzinonzi dzakarurama nevana vadzo.

Jesu anotsiura maguta matatu akamuramba

20 Ipapo akatanga kutsiura maguta maiva maitwa mabasa ake esimba mazhinji, nokuti haana kutendeuka, akati:

21 Une nhamo, Korazini! Une nhamo, Bhetisaidha! Nokuti dai akaitwa muTire neSidhoni mabasa esimba akaitwa mamuri, vangadai vakatendeuka kare vakapfeka masaga nedota.

22 Asi ndinoti kwamuri: Zvichava nani kuTire neSidhoni nezuva rekutongwa kupfuura imwi.

23 Newe Kapenaume, wakasimudzirwa kudenga, uchawisirwa pasi muhadhesi; nokuti dai akaitwa muSodhoma mabasa esimba akaitwa mauri, vangadai vachipo kusvika zuva rino.

24 Asi ndinoti kwamuri: Zvichava nani kunyika yeSodhoma nezuva rekutongwa kupfuura iwe.

Jesu anorumbidza Baba

25 Nenguva iyo Jesu akapindura akati: Ndinokutendai, Baba, Ishe wedenga nenyika, nokuti makavanzira zvinhu izvi vakachenjera nevakangwara, mukazvizarurira vacheche.

26 Hongu Baba, nokuti zvakadaro zvakava zvakanaka pamberi penyu.

27 Zvinhu zvose zvakakumikidzwa kwandiri naBaba vangu; uye hakuna anoziva Mwanakomana kunze kwaBaba; hakunazve anoziva Baba kunze kweMwanakomana, uye ani nani Mwanakomana waanenge achida kuzarurira.

Jesu anokoka vatadzi

28 Uyai kwandiri mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo.

29 Torai joko rangu muise pamusoro penyu, mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro, ndakaderera mumoyo; uye muchawana zororo pamweya yeupenyu yenyu;

30 nokuti joko rangu rakanakisa, nemutoro wangu wakareruka.