ShonaTeam Zephaniah « 3

Chivi cheJerusarema nekununurwa kwaro

3Nhamo kune rinosemesa uye rakasvibiswa, guta rinomanikidza!

2 Harina kuteerera kuinzwi; harina kugamuchira kurairwa; harina kuvimba naJehovha; harina kuswedera kuna Mwari waro.

3 Machinda aro mukati maro ishumba dzinoomba; vatongi varo mapumhi emadekwani; hadzin'un'uni mapfupa kusvika mangwanani.

4 Vaporofita varo vakareruka, vanhu vekunyengera kwazvo; vapristi varo vakasvibisa nzvimbo tsvene, vakaita mhirizhonga kumurairo.

5 Jehovha wakarurama ari mukati maro; haangaiti zvakaipa; mangwanani oga-oga anouisa mutongo wake pachena; haakonewi; asi asakarurama haazivi nyadzi.

6 Ndakagura marudzi; shongwe dzawo dzava matongo; ndakaita nzira dzawo dzemumusha dziparare, kuti hakuna anopfuura; maguta avo aparadzwa, kuti hakuna munhu, kuti hakuna mugari.

7 Ndakati: Zvirokwazvo uchanditya; uchagamuchira kurairwa; kuti ugaro hwavo husagurwa; zvose zvandinovaranga nazvo; zvirokwazvo, vanomuka mangwanani, vanoodza zviito zvavo zvose.

8 Naizvozvo ndimirirei, anoreva Jehovha, kusvika pazuva randinomukira chinopambwa; nokuti chinangwa changu kuunganidza marudzi, kuti ndiunganidze umambo uzhinji, kuti ndidurure pamusoro pavo hasha dzangu, kutsamwa kwangu kose kunopfuta; nokuti nyika yose ichapedzwa nemoto wegodo rangu.

9 Nokuti panguva iyo ndichadzorera marudzi rurimi rwakachena, kuti ose adane zita raJehovha, kuti amushumire nefudzi rimwe.

10 Kubva mhiri kwenzizi dzeItiyopiya vanyengeteri vangu, mukunda wevakapararira vangu, vachaunza chipo changu.

11 Pazuva iro haunganyadziswi nezviito zvako zvose zvawakanditadzira nazvo; nokuti ipapo ndichabvisa pakati pako avo vanofara mukuzvikudza kwako; uye haungaendereri mberi uchiva nemanyawi nekuda kwegomo rangu dzvene.

12 Zvino ndichasiya pakati pako vanhu vanotambudzika nevarombo; ivo vachavimba nezita raJehovha.

13 Vakasara vaIsraeri havangaiti chakaipa, uye havangatauri nhema; nerurimi rwunonyengera harwungawanikwi mumuromo mavo; nokuti ivo vachadya ndokurara pasi; uye hapangavi nemutyityidziri.

14 Imba, iwe mukunda weZiyoni; danidzira, iwe Israeri; fara upembere nemoyo wose, iwe mukunda weJerusarema.

15 Jehovha wabvisa mitongo yako; wadzinga muvengi wako; mambo waIsraeri, Jehovha, ari pakati pako; haungazoonizve chakaipa.

16 Pazuva iro zvichanzi kuJerusarema: Usatya. Iwe, Ziyoni, maoko ako ngaarege kushaiwa simba.

17 Jehovha Mwari wako ari pakati pako, ane simba, achaponesa; achakufarira nemufaro; uchanyarara parudo rwake; achakufarira nekuimba.

18 Ndichavaunganidza vakasuruvara nekuda kweungano yakatarwa; vaibva kwamuri; kuzvidzwa kwaiva mutoro pamusoro pavo.

19 Tarirai, panguva iyo ndichava nechekuita nevose vanokutambudza; uye ndichaponesa anokamhina, nekuunganidza wakadzingwa; uye ndichaita kuti vave rumbidzo nemukurumbira munyika yose kwavakanyadziswa.

20 Panguva iyo ndichakupinzai, ipo panguva yandichakuunganidzai; nokuti ndichakuitai zita nerumbidzo pakati pevanhu vose vepanyika, pandichadzosa utapwa hwenyu pamberi pemeso enyu, anoreva Jehovha.