ShonaTeam Psalms « 150

Rumbidzai Jehovha!

150Hareruya! Rumbidzai Mwari panzvimbo yake tsvene; murumbidzei muchadenga chesimba rake.

2 Murumbidzei nekuda kwezviito zvake zvine simba; murumbidzei zvinoenderana neuwandu hweukuru hwake.

3 Murumbidzei nekuridzwa kwehwamanda; murumbidzei nemitengeranwa nembira.

4 Murumbidzei nengoma nekutamba; murumbidzei nezviridzwa zvine hungiso nenyere.

5 Murumbidzei nemakandira anorira; murumbidzei nemakandira anorira zvikuru.

6 Chose chine mweya wekufema ngachirumbidze Jehovha. Rumbidzai Jehovha!