ShonaTeam Psalms « 149 »

Israeri ngaarumbidze Jehovha

149Hareruya! Imbirai Jehovha rwiyo rutsva, rumbidzo yake paungano yevatsvene.

2 Israeri ngaafarire muiti wake; vana veZiyoni ngavafare naMambo wavo.

3 Ngavarumbidze zita rake mukutamba; ngavamuimbire rumbidzo nengoma nembira.

4 Nokuti Jehovha anofarira vanhu vake; achashongedza vanyoro neruponeso.

5 Vatsvene ngavafare nerumbidzo, ngavaimbe nemufaro pamibhedha yavo.

6 Rumbidzo dzaMwari ngadzive pahuro dzavo, nemunondo unocheka mativi maviri paruoko rwavo;

7 kuita tsivo kuvahedheni, mirango pamusoro pemarudzi;

8 kusunga madzimambo avo neketani, nevanokudzwa vavo nezvisungo zvematare;

9 kuvaitira mutongo wakanyorwa. Rukudzo urwu kuvatsvene vake vose. Rumbidzai Jehovha!