ShonaTeam Psalms « 141 »

Munyengetero wekukumbira kuchengetedzwa

Pisarema raDhavhidhi.

141Jehovha, ndinochema kwamuri; kurumidzai kwandiri; ipai nzeve kuinzwi rangu kana ndichidana kwamuri.

2 Munyengetero wangu ngaumiswe sezvipfungaidzo zvinonhuhwira pamberi penyu, kusimudza maoko kwangu sechipo chemadekwani.

3 Jehovha, isirai muromo wangu murindi; chengetai mukova wemiromo yangu.

4 Regai kurerekeresa moyo wangu kuchinhu chakaipa, kuti ndiite zviito mune zvakaipa pamwe nevanhu vanoita zvakashata, uye ndirege kudya zvezvinonaka zvavo.

5 Wakarurama ngaandirove mutsitsi uye anditsiure; ave mafuta pamusoro wangu; musoro wangu haungarambi; nokuti zvakadaro nemunyengetero wangu uchava pamatambudziko avo.

6 Vatongi vavo vakapotserwa kumacheto kwedombo; zvino vachanzwa mashoko angu nokuti anofadza.

7 Mapfupa edu akaparadzirwa pamuromo weguva seanopamura nekutsemura muvhu.

8 Asi meso angu ari kwamuri, Jehovha, Ishe; ndinovimba nemwi; regai kudurura mweya weupenyu wangu.

9 Ndichengetei pamusungo wavakanditeyera, nepavugombe hwevaiti vezvakaipa.

10 Vakaipa ngavawire mumimbure yavo pamwe, kusvika ini ndapfuura.