ShonaTeam Psalms « 134 »

Vanoshumira ngavavonge Jehovha

Rwiyo rwekukwira.

134Tarirai, rumbidzai Jehovha, imwi varanda vose vaJehovha, imwi munomira usiku uzhinji muimba yaJehovha.

2 Simudzirai maoko enyu kunzvimbo tsvene, uye murumbidze Jehovha.

3 Jehovha ngaakuropafadze ari paZiyoni; iye akaita matenga nenyika.