ShonaTeam » Psalms » 124

Murwiri waIsraeri ngaarumbidzwe

Rwiyo rwekukwira; rwaDhavhidhi.

124Dai aiva asiri Jehovha waiva nesu, Israeri ngaadaro; 2 dai aiva asiri Jehovha waiva nesu, vanhu pavaitimukira; 3 ipapo vangadai vakatimedza tiri vapenyu pakupfuta kwehasha dzavo kwatiri. 4 Ipapo mvura zhinji ingadai yakatiputira, rwizi rungadai rwakapfuura nepamusoro pemweya wedu. 5 Ipapo mvura zhinji inozvikudza ingadai yakapfuura nepamusoro pemweya weupenyu wedu.

6 Jehovha ngaarumbidzwe iye asina kutipa kuti tive chinojimbiwa pamazino avo. 7 Mweya weupenyu wedu wapukunyuka seshiri pamusungo wemuteyi weshiri; musungo wadambuka, uye isu tapukunyuka. 8 Rubatsiro rwedu rwuri muzita raJehovha, wakaita matenga nenyika.