ShonaTeam Psalms « 123 »

Tarirai kuna Jehovha, muvimbe naye

Rwiyo rwekukwira.

123Ndinosimudzira meso angu kwamuri, imwi munogara kumatenga.

2 Tarirai, meso evarandarume sezvaari paruoko rwatenzi wavo, meso emurandakadzi sezvaari paruoko rwatenzikadzi wake; saizvozvo meso edu ari kuna Jehovha Mwari wedu, kusvika atinzwira tsitsi.

3 Tinzwirei tsitsi, Jehovha, tinzwirei tsitsi; nokuti tizere kwazvo nekuzvidzwa.

4 Mweya weupenyu wedu wakazara kwazvo nekushora kwevakagarika, ruzvidzo rwevanozvikudza.