ShonaTeam Psalms « 119 »

Murairo waJehovha

AREFI א

119Vakaropafadzwa vakarurama panzira, vanofamba mumurairo waJehovha.

2 Vakaropafadzwa vanochengeta zvipupuro zvake; vanomutsvaka nemoyo wose.

3 Chakaipa havaitiwo; vanofamba munzira dzake.

4 Imwi makaraira kuchengeta kwazvo zvimiso zvenyu.

5 Haiwa, dai nzira dzangu dzakagadzirirwa kuchengeta zviga zvenyu.

6 Ipapo handinganyadziswi, pandinenge ndichichenjerera mirau yenyu yose.

7 Ndichakurumbidzai neuchokwadi hwemoyo, kana ndadzidza mitongo yenyu yakarurama.

8 Ndichachengeta zviga zvenyu; regai kundisiya zvachose.

BETI ב

9 Jaya ringanatsa nzira yaro nei? Nekuchenjerera zvinoenderana neshoko renyu.

10 Ndakakutsvakai nemoyo wangu wose; musanditendera kutsauka pamirau yenyu.

11 Shoko renyu ndakaviga mumoyo wangu, kuti ndirege kukutadzirai.

12 Rumbidzwai imwi Jehovha; ndidzidzisei zviga zvenyu.

13 Nemiromo yangu ndakarondedzera mitongo yose yemuromo wenyu.

14 Ndakafara munzira yezvipupuriro zvenyu, sepafuma yose.

15 Ndichafunganya nezvimiso zvenyu, nekurangarira nzira dzenyu.

16 Ndichazvifadza nezviga zvenyu; handingakanganwi shoko renyu.

GIMERI ג

17 Batai muranda wenyu zvakanaka, kuti ndirarame uye ndichengete shoko renyu.

18 Zarurai maziso angu kuti ndione zvinhu zvinoshamisa zvinobva pamurau wenyu.

19 Ndiri mweni panyika; musandivanzira mirau yenyu.

20 Mweya wangu wapwanyiwa nekuda kwekushuva kumitongo yenyu panguva dzose.

21 Makatsiura vanozvikudza vakatukwa, vanotsauka pamirau yenyu.

22 Bvisai kwandiri kushorwa nekuzvidzwa; nokuti ndakachengeta zvipupuro zvenyu.

23 Machindawo akagara vakataura vachindirwisa; muranda wenyu wakafunganya pazvimiso zvenyu.

24 Zvipupuro zvenyuwo mafaro angu, vapi vangu vezano.

DARETI ד

25 Mweya weupenyu wangu unonamatira kuguruva; ndiraramisei zvinoenderana neshoko renyu.

26 Ndakarondedzera nzira dzangu, uye makandipindura; ndidzidzisei zviga zvenyu.

27 Ndiitei ndinzwisise nzira yezvimiso zvenyu; saizvozvi ndichataura zvemabasa enyu anoshamisa.

28 Mweya weupenyu wangu unodonha nekuda kwekurwadziwa; ndisimbisei zvinoenderana neshoko renyu.

29 Bvisai kwandiri nzira yenhema; uye mupe kwandiri murairo wenyu nenyasha.

30 Ndakasarudza nzira yakatendeka; ndakaisa mitongo yenyu pamberi pangu.

31 Ndakanamatira pazvipupuro zvenyu; Jehovha, musandiisa pakunyadziswa.

32 Ndichamhanya nenzira yemirau yenyu, nokuti muchakurisa moyo wangu.

HE ה

33 Ndidzidzisei Jehovha, nzira yezviga zvenyu; zvino ndichaichengeta kusvika pakuguma.

34 Ndipei kunzwisisa, zvino ndichachengeta murairo wenyu, hongu, ndichauchengetedza nemoyo wose.

35 Ndifambisei munzira yemirau yenyu; nokuti ndinofara mairi.

36 Rerekerai moyo wangu kuzvipupuro zvenyu, uye kwete kuruchiva.

37 Bvisai meso angu pakuona zvisina maturo; ndiraramisei munzira dzenyu.

38 Simbisai shoko renyu kumuranda wenyu, wakazvipira kukutyai.

39 Bvisai kushoorwa kwangu kwandinotya, nokuti mitongo yenyu yakanaka.

40 Tarirai, ndakashuva pazviga zvenyu; ndiraramisei mukururama kwenyu.

VAU ו

41 Tsitsi dzenyu ngadziuyewo kwandiri, Jehovha, ruponeso rwenyu, zvichienderana neshoko renyu.

42 Ipapo ndichapindura shoko iye anondishora, nokuti ndinovimba neshoko renyu.

43 Zvino musabvisa chose shoko rechokwadi kubva mumuromo mangu, nokuti ndakavimba nemutongo wenyu.

44 Saizvozvo ndichachengetedza murairo wenyu rinhi narinhi kusvika pakusingaperi-peri.

45 Zvino ndichafamba ndakafaranuka, nokuti ndinotsvaka zvimiso zvenyu.

46 Ndichataura zvezvipupuro zvenyuwo pamberi pemadzimambo, uye handinganyadziswi.

47 Zvino ndichazvifadza mumirairo yenyu yandinoda.

48 Zvino ndichasimudzira maoko angu kumirairo yenyu yandinoda; uye ndichafunganya nezvimiso zvenyu.

ZAINI ז

49 Rangarirai shoko kumuranda wenyu, ramakandiita ndivimbe naro.

50 Iyi ndiyo nyaradzo yangu pakutambudzika kwangu; nokuti shoko renyu rakandiraramisa.

51 Vanozvikudza vakandiseka kwazvo-kwazvo; handina kutsauka pamurau wenyu.

52 Ndakarangarira mitongo yenyu yekare, Jehovha, zvino ndikazvinyaradza.

53 Kutsamwa kukuru kwakandibata nekuda kwevakaipa vanosiya murau wenyu.

54 Zvimiso zvenyu zvakava nziyo dzangu muimba yeutorwa hwangu.

55 Ndakarangarira zita renyu, Jehovha, muusiku, uye ndakachengeta murau wenyu.

56 Izvi zvakava zvangu nokuti ndakachengetedza zviga zvenyu.

CHETI ח

57 Jehovha mugove wangu; ndakati ndichachengeta mashoko enyu.

58 Ndakakumbira chiso chenyu nemoyo wose; ndinzwirei tsitsi zvinoenderana neshoko renyu.

59 Ndakafunganya nzira dzangu, ndokutendeusira tsoka dzangu kuzvipupuro zvenyu.

60 Ndakakurumidza, uye handina kunonoka kuchengetedza mirairo yenyu.

61 Mabote evakaipa akandimonera; handina kukanganwa murau wenyu.

62 Pakati peusiku ndichamuka kukuvongai nekuda kwemitongo yenyu yakarurama.

63 Ndiri shamwari yevose vanokutyai, neyevanochengeta zviga zvenyu.

64 Jehovha, pasi pazere netsitsi dzenyu; ndidzidzisei zvimiso zvenyu.

TETI ט

65 Makaitira muranda wenyu zvakanaka, Jehovha, zvinoenderana neshoko renyu.

66 Ndidzidzisei pfungwa yakanaka neruzivo; nokuti ndakatenda mirairo yenyu.

67 Ndisati ndatambudzika ndakatsauka, asi ikozvino ndakachengetedza shoko renyu.

68 Imwi makanaka, uye munoita zvakanaka; ndidzidzisei zvimiso zvenyu.

69 Vanozvikudza vakandipomera nhema; ini ndichachengeta zviga zvenyu nemoyo wose.

70 Moyo wavo wakakora semafuta; ini ndinofara mumurau wenyu.

71 Zvakandinakira kuti nditambudzwe; kuti ndidzidze zvimiso zvenyu.

72 Murairo wemuromo wenyu uri nani kwandiri pane zvuru zvegoridhe nesirivha.

JOD י

73 Maoko enyu akandiita nekundiumba; ndipei kunzwisisa, kuti ndidzidze mirairo yenyu.

74 Vanokutyai vachandiona ndokufara; nokuti ndakataririra pashoko renyu.

75 Ndinoziva Jehovha, kuti mitongo yenyu yakarurama, uye makanditambudza mukutendeka.

76 Tsitsi dzenyu ngadzive hadzo dzenyaradzo yangu, zvinoenderana neshoko renyu kumuranda wenyu.

77 Unyoro hwenyu ngahwuuye kwandiri kuti ndirarame; nokuti murau wenyu mufaro wangu.

78 Vanozvikudza ngavanyadziswe; nokuti vakandibata nekunditsausa pasina chikonzero; ini ndichafunganya nezviga zvenyu.

79 Vanokutyai ngavatendeukire kwandiri, nevanoziva zvipupuro zvenyu.

80 Moyo wangu ngauperere pazvimiso zvenyu; kuti ndisanyadziswa.

KAFI כ

81 Mweya weupenyu wangu unopera nekupanga ruponeso rwenyu; ndinotaririra pashoko renyu.

82 Meso angu anopera nekupanga shoko renyu, ndichiti: Muchandinyaradza rinhi?

83 Nokuti ndava sehombodo iri muutsi; handina kukanganwa zvimiso zvenyu.

84 Mangani mazuva emuranda wenyu? Muchaita rinhi mutongo wevanonditambudza?

85 Vanozvikudza vakandicherera makomba, zvisingaenderani nemurau wenyu.

86 Mirairo yenyu yose yakatendeka; vanondishusha nenhema; ndibatsirei.

87 Vakapotsa kundipedza panyika; asi ini handina kusiya zviga zvenyu.

88 Ndiraramisei zvichienderana neunyoro hwenyu; zvino ndichachengeta chipupuro chemuromo wenyu.

RAMEDHI ל

89 Nekusingaperi, Jehovha, shoko renyu rakamira mumatenga.

90 Kutendeka kwenyu kunosvika kuzera nezera; makasimbisa nyika, zvino inomira.

91 Zvichienderana nezvimiso zvenyu zvakamira zuva rino; nokuti zvose varanda venyu.

92 Dai murau wenyu usina kuva mufaro wangu mukuru, ndingadai ndakaparara mudambudziko rangu.

93 Nekusingaperi handingakanganwi zviga zvenyu, nokuti makandiraramisa nazvo.

94 Ndiri wenyu, ndiponesei; nokuti ndakatsvaka zviga zvenyu.

95 Vakaipa vakandigarira kundiparadza; ndichacherekedza zvipupuro zvenyu.

96 Ndakaona kuguma kwekukwana kose; murairo wenyu mupamhi kwazvo.

MEMI מ

97 Ndinoda sei murau wenyu! Zuva rose ndiko kufunganya kwangu.

98Kubudikidza nemirairo yenyu inondichenjedza kupfuura vavengi vangu, nokuti ineni kusvika rinhi narinhi.

99 Ndinonzwisisa kupfuura vadzidzisi vangu vose; nokuti kufunganya kwangu ndizvo zvipupuro zvenyu.

100 Ndinonzwisisa kupfuura vakwegura, nokuti ndakachengetedza zviga zvenyu.

101 Ndakadzora tsoka dzangu panzira imwe neimwe yakaipa, kuti ndichengetedze shoko renyu.

102 Handina kutsauka pamitongo yenyu; nokuti imwi makandidzidzisa.

103 Anotapira sei mashoko enyu pakuravira kwangu! Kupfuura uchi mumuromo mangu!

104 Kubva pazviga zvenyu ndinowana kunzwisisa; naizvozvo ndakavenga nzira imwe neimwe yenhema.

NUNI נ

105 Shoko renyu mwenje kutsoka dzangu, nechiedza kunzira yangu.

106 Ndakapika uye ndichazvisimbisa kuchengetedza mitongo yenyu yakarurama.

107 Ndinotambudzika kwazvo-kwazvo; ndiraramisei, Jehovha, zvinoenderana neshoko renyu.

108 Gamuchirai henyu zvipo zvekuzvidira zvemuromo wangu, Jehovha, mugondidzidzisa mitongo yenyu.

109 Mweya weupenyu wangu uri muruoko rwangu rinhi narinhi; zvakadaro handikanganwi murau wenyu.

110 Vakaipa vakandiisira musungo; zvakadaro handina kutsauka pazviga zvenyu.

111 Zvipupuro zvenyu ndakazvitora senhaka nekusingaperi; nokuti ndizvo mufaro wemoyo wangu.

112 Ndakarerekera moyo wangu kuita zvimiso zvenyu kusvika rinhi narinhi pakuguma.

SAMEKI ס

113 Ndinovenga vane moyo miviri; asi murau wenyu ndinouda.

114 Imwi muri chivando changu nenhovo yangu; ndinotaririra shoko renyu.

115 Ibvai kwandiri, vaiti vezvakaipa; nokuti ndakachengetedza mirairo yaMwari wangu.

116 Nditsigirei zvinoenderana neshoko renyu kuti ndirarame, uye musandinyadzisa nekuda kwetariro yangu.

117 Nditsigirei ndigova wakaponeswa, uye nditarire pazvimiso zvenyu rinhi narinhi.

118 Makazvidza vose vanotsauka pazvimiso zvenyu, nokuti unyengeri hwavo inhema.

119 Munobvisa vose vakaipa venyika setsvina; naizvozvo ndakada zvipupuro zvenyu.

120 Nyama yangu inodedera nekukutyai, uye ndinotya mitongo yenyu.

AINI ע

121 Ndakaita mutongo nekutonga kwakarurama; musandisiya kuvamanikidzi vangu.

122 Ivai chibatiso chemuranda wenyu pane zvakanaka; vanozvikudza ngavarege kundimanikidza.

123 Meso angu aperera ruponeso rwenyu, neshoko rekururama kwenyu.

124 Itai nemuranda wenyu zvinoenderana netsitsi dzenyu, uye ndidzidzisei zvimiso zvenyu.

125 Ndiri muranda wenyu; ndipei kunzwisisa, kuti ndizive zvipupuro zvenyu.

126 Inguva yaJehovha yekushanda; nokuti vakadarika murau wenyu.

127 Naizvozvo ndinoda mirairo yenyu kupfuura goridhe, zvirokwazvo, kupfuura goridhe rakaisvonaka.

128 Naizvozvo zviga zvenyu zvose, zvose ndinozvikudza kuva zvakarurama; ndinovenga nzira imwe neimwe yenhema.

PE פ

129 Zvipupuro zvenyu zvinoshamisa; naizvozvo mweya weupenyu wangu unozvichengetedza.

130 Kuzarurwa kwemashoko enyu kunopa chiedza; kunopa njere zvituta.

131 Ndakashamisa muromo wangu ndikatakwaira; nokuti ndakashuva mirairo yenyu.

132 Tendeukirai kwandiri, mugondinzwira tsitsi, setsika kune vanoda zita renyu.

133 Simbisai nhanho dzangu mushoko renyu; uye chakaipa chipi nechipi chirege kutonga pamusoro pangu.

134 Ndinunurei kubva pamanikidzo yevanhu, kuti ndichengetedze zvimiso zvenyu.

135 Vhenekeresai chiso chenyu pamusoro pemuranda wenyu; uye ndidzidzisei zviga zvenyu.

136 Hova dzemvura dzinoburuka pameso angu, nokuti havachengeti murau wenyu.

TIZADHI צ

137 Imwi makarurama, Jehovha; nemitongo yenyu yakatwasanuka.

138 Makaraira zvipupuro zvenyu mukururama uye mukutendeka kukuru.

139 Kushingaira kwangu kwakandipedza, nokuti vadzivisi vangu vakakanganwa mashoko enyu.

140 Shoko renyu rakaisvonakisisa; naizvozvo muranda wenyu anorida.

141 Ndiri mudiki, uye anozvidzwa; handikanganwi zviga zvenyu.

142 Kururama kwenyu kururama nekusingaperi, uye murau wenyu ichokwadi.

143 Manikidzo nedambudziko zvakandiwana; mirairo yenyu mufaro wangu.

144 Kururama kwezvipupuro zvenyu ndekwekusingaperi; ndipei kunzwisisa, zvino ndichararama.

KOFI ק

145 Ndakadana nemoyo wangu wose; ndipindurei, Jehovha; ndichachengetedza zvimiso zvenyu.

146 Ndakadana kwamuri; ndiponesei; kuti ndichengete zvipupuro zvenyu.

147 Ndakatangira mambakwedza ndikadana; ndakataririra shoko renyu.

148 Meso angu akatangira mirindiro yeusiku, kuti ndifunganye neshoko renyu.

149 Inzwai inzwi rangu zvichienderana neunyoro hwenyu; Jehovha, ndiraramisei zvinoenderana nemutongo wenyu.

150 Vanoswedera ivo vanotevera zvakaipa; vari kure nemurau wenyu.

151 Imwi muri pedo, Jehovha; uye mirairo yenyu yose ichokwadi.

152 Kubva kare ndichiziva maererano nezvipupuro zvenyu kuti makazviteya kusvika rinhi narinhi.

RESHI ר

153 Tarirai dambudziko rangu mugondinunura; nokuti handikanganwi murau wenyu.

154 Revererai mhosva yangu, mugondidzikinura; ndiraramisei zvinoenderana neshoko renyu.

155 Ruponeso rwuri kure nevakaipa; nokuti havatsvaki zvimiso zvenyu.

156 Tsitsi dzenyu ihuru, Jehovha; ndiraramisei zvinoenderana nemitongo yenyu.

157 Vashushi vangu vazhinji, nevavengi vangu; handitsauki pazvipupuro zvenyu.

158 Ndakaona vadariki ndikasema; nokuti havana kuchengetedza shoko renyu.

159 Cherekedzai kuti ndinoda zviga zvenyu, Jehovha; ndiraramisei zvichienderana nerudo rweunyoro hwenyu.

160 Chokwadi ndicho shoko renyu rose; neumwe neumwe mutongo wakururama wenyu uriko kusvika rinhi narinhi.

SHINI ש

161 Machinda akandishusha pasina chikonzero; uye moyo wangu wakatya nekuda kwemashoko enyu.

162 Ndinofara maererano neshoko renyu sewawana chakapambiwa chikuru.

163 Ndinovenga nekusema nhema; murau wenyu ndinouda.

164 Kanomwe pazuva ndinokurumbidzai nekuda kwemitongo yenyu yakarurama.

165 Vane rugare rukuru vanoda murau wenyu; uye havana chigumbuso.

166 Jehovha, ndakatarira ruponeso rwenyu, uye ndakaita mirairo yenyu.

167 Mweya weupenyu wangu wakachengetedza zvipupuro zvenyu; uye ndinozvida zvikuru.

168 Ndakachengeta zviga zvenyu nezvipupuro zvenyu; nokuti nzira dzangu dzose dziri pamberi penyu.

TAU ת

169 Kudana kwangu ngakuswedere pamberi penyu, Jehovha; ndipei kunzwisisa zvichienderana neshoko renyu.

170 Mukumbiro wangu ngausvike pamberi penyu; ndinunurei zvichienderana neshoko renyu.

171 Miromo yangu ichadurura rumbidzo, nokuti makandidzidzisa zvimiso zvenyu.

172 Rurimi rwangu rwuchataura shoko renyu, nokuti mirairo yenyu yose kururama.

173 Ruoko rwenyu ngarwuve rubatsiro rwangu, nokuti ndakasarudza zviga zvenyu.

174 Ndakashuva ruponeso rwenyu, Jehovha; uye murau wenyu mafaro angu.

175 Mweya weupenyu wangu ngaurarame, zvino uchakurumbidzai; nemitongo yenyu ngaindibatsire.

176 Ndakatsauka segwai rakarasika; tsvakai muranda wenyu; nokuti handina kukanganwa mirairo yenyu.