ShonaTeam Psalms « 117 »

Marudzi ose ngaarumbidze Jehovha

117Rumbidzai Jehovha, imwi marudzi ose; mumupururudzire imwi vanhu vose.

2 Nokuti unyoro hwake hwakasimba kwatiri; nechokwadi chaJehovha chinogara nekusingaperi. Hareruya!