ShonaTeam » Psalms » 115

Jehovha woga ngaarumbidzwe

115Kwete kwatiri, Jehovha, kwete kwatiri, asi kuzita renyu ipai rumbidzo, nekuda kwetsitsi dzenyu, nekuda kwechokwadi chenyu. 2 Vahedheni vachareverei vachiti: Aripi zvino Mwari wavo? 3 Asi Mwari wedu ari kumatenga; wakaita chose chaakada.

4 Zvifananidzo zvavo isirivha negoridhe, basa remaoko emunhu. 5 Zvine muromo, asi hazvitauri; meso zvinawo, asi hazvioni. 6 Zvine nzeve, asi hazvinzwi; mhino zvinadzo, asi hazvinhuhwidzi; 7 nemaoko azvo, asi hazvibati; nemakumbo azvo, asi hazvifambi; hazvitauri nepahuro pazvo. 8 Vanozviita vachafanana nazvo; vose vanovimba nazvo.

9 Iwe Israeri, vimba naJehovha; ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo. 10 Imba yaAroni, vimba naJehovha; ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo. 11 Imwi munotya Jehovha, vimbai naJehovha; ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo.

12 Jehovha wakatirangarira; acharopafadza; acharopafadza imba yaIsraeri; acharopafadza imba yaAroni. 13 Acharopafadza vanotya Jehovha, vadiki pamwe nevakuru. 14 Jehovha achakuwanzai, imwi nevana venyu. 15 Imwi makaropafadzwa naJehovha, iye wakaita matenga nepasi. 16 Matenga, matenga ndeaJehovha; asi pasi wakapa kuvanakomana vevanhu. 17 Vakafa havarumbidzi Jehovha, uye kwete ani nani anoburukira kwakanyarara. 18 Asi isu tichakudza Jehovha kubva panguva ino kusvika pakusingaperi. Hareruya!