ShonaTeam Psalms « 114 »

Simba raJehovha parwendo rwevaIsraeri

114Pakubuda kwaIsraeri paEgipita, imba yaJakove pavanhu verurimi rwevechirudzi,

2 Judha wakava imba yake tsvene, Israeri akava ushe hwake ukuru.

3 Gungwa rakaona ndokutiza; Joridhani rwakadzokera shure.

4 Makomo akapembera semakondohwe; zvikomo semakwayana.

5 Chii kwauri, gungwa, kuti utize? Iwe Joridhani, kuti udzokere shure?

6 Imwi makomo, kuti munopembera semakondohwe? Imwi zvikomo, semakwayana?

7 Bvunda iwe pasi, pamberi paShe, pamberi paMwari waJakove,

8 wakashandura dombo kuva dziva remvura, dombo rakaoma kuva chitubu chemvura zhinji.