ShonaTeam » Psalms » 108

Munyengetero wekukumbira kubatsirwa kukunda

Rwiyo. Pisarema raDhavhidhi.

108Moyo wangu wakasimba, Mwari; ndichaimba, zvirokwazvo ndichaimba rumbidzo, hongu rukudzo rwangu!

2 Muka iwe mutengeranwa nembira; ndichamuka mangwanani. 3 Ndichakuvongai pakati pemarudzi, Jehovha; uye ndichakuimbirai rumbidzo pakati pevahedheni. 4 Nokuti tsitsi dzenyu ihuru kumusoro kwematenga; nechokwadi chenyu chinosvika kumakore. 5 Kudzwai, kumusoro kwematenga, Mwari, nekubwinya kwenyu pamusoro penyika yose. 6 Kuti vadikanwi venyu vanunurwe; ponesai neruoko rwenyu rwerudyi, mugotipindura.

7 Mwari wakataura muutsvene hwake; ndichafara; ndichaganhura Shekemu, uye ndichayera mupata weSukoti. 8 Giriyadhi nderangu, Manase nderangu; Efuremuwo isimba remusoro wangu; Judha mupi wangu wemurau. 9 Moabhu ndiwo mudziyo wangu wekushambira; pamusoro peEdhomu ndichakandira shangu yangu; pamusoro peFirisitia ndichadanidzira nekukunda.

10 Ndiani anondipinza muguta rakasimba? Ndiani achanditungamirira muEdhomu? 11 Hamuna kutirasa here, Mwari; uye hamubudi, Mwari, nehondo dzedu? 12 Ipai rubatsiro kwatiri kubva padambudziko; nokuti ruponeso rwemunhu harwuna maturo. 13 Muna Mwari tichaita neumhare; nokuti iye achatsikira vadzivisi vedu pasi.