ShonaTeam Psalms « 104 »

Kurumbidza musiki wezvinhu zvese

104Rumbidza Jehovha, mweya wangu! Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo; makapfeka rukudzo neumambo.

2Munozvifukidza nechiedza sechipfeko; munotatamura matenga seketeni.

3 Ndiye anoteya matanda edzimba dzake dzepamusoro mumvura zhinji; anoita makore ave ngoro yake; anofamba pamusoro pemapapiro emhepo.

4 Anoita vatumwa vake vave mweya, vashandiri vake vave moto unopfuta.

5 Wakateya nyika pamusoro penheyo dzayo; haingazungunuswi rinhi narinhi.

6 Makaifukidza neudziku sechipfeko; mvura zhinji yakamira pamusoro pemakomo.

7 Pakutsiura kwenyu yakatiza; painzwi rekutinhira kwenyu ichakurumidza kubva.

8 Inokwira makomo, inoburuka mipata, kuenda kunzvimbo yamakaiteyera.

9 Makatara muganhu asaudarika; haingadzoki kufukidza nyika.

10 Anotuma zvitubu kuenda mumipata; zvinofamba pakati pemakomo.

11 Zvinonwisa mhuka dzose dzesango; mbongoro dzesango dzinodzima nyota yadzo.

12 Shiri dzematenga dzinogara pazviri, dzinopa inzwi dziri pakati pematavi.

13 Anodiridza makomo ari pamakamuri ake epamusoro; pazvibereko zvemabasa enyu nyika inogutiswa.

14 Anomeresa uswa hwezvipfuwo, nemiriwo yekubatsira vanhu, kubudisa zvekudya kubva panyika,

15 newaini inofadza moyo wemunhu, kubwinyisa chiso nemafuta, nechingwa chinotsigira moyo wemunhu.

16 Miti yaJehovha inoguta, misidhari yeRebhanoni yaakasima.

17 Shiri padzinogadzira matendere; zimudo, miti yemisipiresi ndiyo imba yaro.

18 Makomo akakwirira ndeembudzi dzedondo; mabwe utiziro hwembira.

19 Wakaita mwedzi uve nguva dzakamiswa; zuva rinoziva kuvira kwaro.

20 Munoita rima, ndokuva usiku, hunofamba-famba nahwo mhuka imwe neimwe yesango.

21 Vana veshumba vanoombera zvinojimbiwa, nekutsvaka zvekudya zvadzo kuna Mwari.

22 Zuva richibuda, dzinoungana, uye dzinorara mumagara adzo.

23 Munhu anobudira kubasa rake, nekumushando wake kusvika madekwani.

24 Akawanda sei mabasa enyu, Jehovha! Ose awo makaaita muuchenjeri! Nyika yakazara nefuma yenyu.

25 Gungwa iri iguru uye rakapamhamha, mariri mune zvinokambaira zvisingaverengeki, zvipenyu zvidiki pamwe nezvikuru.

26 Ipo panofamba zvikepe, revhiyatani* yamakaumbira kutamba mariri.

27 Izvi zvose zvinokumirirai, kuti mupe zvekudya zvazvo nenguva yazvo.

28 Munozvipa, zvinounganidza; munozarura ruoko rwenyu, zvigutswe nezvakanaka.

29 Munovanza chiso chenyu, zvinovhiringidzika; munobvisa mweya wazvo, zvinofa, uye kuvhu razvo zvinodzokera.

30 Munotuma mweya wenyu, zvigosikwa, uye munovandudza chiso chenyika.

31 Kubwinya kwaJehovha kuriko kusvika rinhi narinhi; Jehovha ngaafarire mabasa ake.

32 Anotarisa panyika, iyo ndokudedera; anobata makomo, iwo ndokupfungaira.

33 Ndichaimbira Jehovha kana ndichingova mupenyu; ndichaimba rumbidzo kuna Mwari wangu kana ndichiripo.

34 Kuzvidya moyo kwangu nezvake kuchatapira; ini ndichafara muna Jehovha.

35 Vatadzi ngavaparadzwe kubva panyika; nevakaipa ngavarege kuzovapo. Rumbidza Jehovha, mweya wangu. Rumbidzai Jehovha.