ShonaTeam Psalms « 98 »

Jehovha mutongi wepanyika

Pisarema.

98Imbirai Jehovha rwiyo rutsva; nokuti wakaita zvinhu zvinoshamisa; ruoko rwake rwerudyi, nechanza chake chitsvene, zvakamuwanira kukunda.

2 Jehovha wakazivisa ruponeso rwake; wakazarura pachena kururama kwake pameso pevahedheni.

3 Wakarangarira tsitsi dzake nekutendeka kwake kuimba yaIsraeri; migumo yose yenyika yakaona ruponeso rwaMwari wedu.

4 Pururudzirai Jehovha, imwi pasi pose; mudanidzire zvikuru, mufare, muimbe rumbidzo.

5 Imbirai Jehovha nembira, nembira uye nenzwi rekuimba,

6 nehwamanda zhinji, neinzwi renyanga yegondohwe; pururudzai pamberi paMambo Jehovha.

7 Gungwa ngariombe nekuzara kwaro, nyika nevagere mairi.

8 Nzizi ngadziombere maoko, makomo ngaaimbe pamwe nemufaro.

9 Pamberi paJehovha, nokuti anouya kuzotonga pasi; achatonga nyika zvakarurama, nemarudzi nekururama kukuru.