ShonaTeam » Psalms » 85

Munyengetero wekukumbirira Israeri rugare

Kumutungamiriri wekuimba. Kuvanakomana vaKora. Pisarema.

85Jehovha, makaitira nyasha nyika yenyu; makadzosa utapwa hwaJakove. 2 Makakanganwira uipi hwevanhu venyu; makafukidza zvivi zvavo zvose. Sera. 3 Makabvisa kutsamwa kwenyu kose; makadzoka pakupfuta kwehasha dzenyu. 4 Tidzosei, Mwari weruponeso rwedu; mugogumisa hasha dzenyu kwatiri. 5 Muchatitsamwira nekusingaperi here? Mucharebesa hasha dzenyu kuzera nezera here? 6 Imwi hamungatimutsirudzizve here, kuti vanhu venyu vafare mamuri? 7 Tiratidzei tsitsi dzenyu, Jehovha; mugotipa ruponeso rwenyu.

8 Ndichanzwa Mwari Jehovha zvaachataura; nokuti achataura rugare kuvanhu vake nekuvatsvene vake; asi ngavasadzokerazve kuupenzi. 9 Zvirokwazvo ruponeso rwake rwuri pedo kune vanomutya, kuti rukudzo rwugare panyika yekwedu. 10 Tsitsi nechokwadi zvinochingamidzana; kururama nerugare zvakatsvodana. 11 Chokwadi chichamera kubva pasi; uye kururama kuchatarisa pasi kuri kumatenga. 12 Zvirokwazvo Jehovha uchapa zvakanaka; uye nyika yedu ichapa zvibereko zvayo. 13 Kururama kuchafamba pamberi pake, kugoitira nhanho dzake nzira.