ShonaTeam Psalms « 70 »

Dhavhidhi anokumbira kuti Jehovha amurwire

Kumutungamiriri wekuimba. Pisarema raDhavhidhi. Kurangaridza.

70Mwari, pakundinunura, Jehovha, kurumidzirai rubatsiro rwangu.

2 Ngavanyadziswe vazvidzwe avo vanotsvaka mweya weupenyu wangu; ngavadzoserwe shure vanyadziswe ivo vanofarira dambudziko rangu.

3 Ngavadzokere shure uve mubairo wechinyadzo chavo avo vanoti: Hekani, hekani!

4 Vose vanokutsvakai ngavafare uye vafarisise mamuri; uye vanoda ruponeso rwenyu ngavarambe vachiti: Mwari ngaave mukuru!

5 Asi ndiri murombo uye mushaiwi; Mwari, kurumidzai kwandiri. Imwi muri rubatsiro rwangu nemununuri wangu; Jehovha, regai kunonoka.