ShonaTeam Psalms « 69 »

Munyengetero weanotambudzika

Kumutungamiriri wekuimba; neShoshanimi. Pisarema raDhavhidhi.

69Ndiponesei, Mwari, nokuti mvura yasvika kumweya weupenyu.

2 Ndinonyura munhope yakadzika, pasina kumira; ndapinda munzvimbo dzakadzika dzemvura, mafashame paanondifukidza.

3 Ndaneta nekuchema kwangu; huro yangu yaoma; meso angu anopera pakumirira Mwari wangu.

4 Vanondivenga pasina chikonzero vakawanda kupfuura vhudzi remusoro wangu; vangandiparadza, vavengi vangu venhema, vane simba. Ipapo zvandisina kupamba ndichadzorera.

5 Mwari, imwi munoziva maererano neupenzi hwangu, uye zvivi zvangu hazvina kuvanzirwa imwi.

6 Vanokumirirai ngavarege kunyadziswa nekuda kwangu, Ishe, Jehovha wehondo; vanokutsvakai ngavarege kumhurwa nekuda kwangu, Mwari waIsraeri.

7 Nokuti nekuda kwenyu ndakatakura kumhurwa; nyadzi dzakafukidza chiso changu.

8 Ndakava mutorwa kuhama dzangu, nemubvakure kuvana vamai vangu.

9 Nokuti kushingairira imba yenyu kwakandidya; nekushorwa kukuru kwevanokushorai kwakawira pamusoro pangu.

10 Zvino ndakachema pakutsanya kwemweya weupenyu wangu, uye kwakava kushorwa kwangu kukuru.

11 Ndakaitawo saga chipfeko changu, ndokuva shumo kwavari.

12 Vanogara pasuwo vanotaura nezvangu; uye ndakava nziyo dzevanwi vezvinodhaka.

13 Asi ini, munyengetero wangu uri kwamuri, Jehovha, panguva yenyasha; Mwari, nekuwanda kwetsitsi dzenyu, ndipindurei, nechokwadi cheruponeso rwenyu.

14 Ndinunurei munhope, uye ndirege kunyura; ngandinunurwe pane vanondivenga nekubva muudziku hwemvura zhinji.

15 Fashame remvura rirege kundifukidza; uye udziku hurege kundimedza; negomba rirege kudzivira muromo waro pamusoro pangu.

16 Ndipindurei, Jehovha, nokuti rudo rweunyoro hwenyu rwakanaka; zvichienderana neuwandu hwetsitsi dzenyu, tendeukirai kwandiri.

17 Zvino musavanzira muranda wenyu chiso chenyu; nokuti ndine dambudziko, kurumidzai mundipindure.

18 Swederai kumweya weupenyu wangu; muudzikunure; ndinunurei nekuda kwevavengi vangu.

19 Imwi munoziva kushorwa kwangu, nekunyadziswa kwangu, nekuzvidzwa kwangu; vavengi vangu vose vari pamberi penyu.

20 Kushorwa kwakaputsa moyo wangu; uye ndakarukutika; ndanga ndakarindira tsitsi, asi kwaiva kusina; nevanyaradzi, asi handina kuvawana.

21 Uye vakandipa nduru kuva zvekudya zvangu; uye pakunzwa nyota kwangu vakandinwisa vhiniga.

22 Tafura yavo ngaive musungo pamberi pavo, uye ive riva revakagarika.

23 Meso avo ngaasvibiriswe kuti varege kuona; uye murambe muchigudairisa zviuno zvavo.

24 Dururai kutsamwa kwenyu pamusoro pavo; nehasha dzenyu dzinopfuta ngadzivabate.

25 Musasa wavo ngauve dongo; ngakurege kuva neanogara pamatende avo.

26 Nokuti vanodzingirira wamakarova imwi, uye vanorondedzera pamusoro pedambudziko revamakakuvadza.

27 Uye wedzerai kutadza pakutadza kwavo kuti vasapinda pakururama kwenyu.

28 Ngavadzimwe mubhuku revapenyu, uye vasanyorwa pamwe nevakarurama.

29 Asi ini ndiri murombo, ndinoshungurudzika; ruponeso rwenyu, Mwari, ngarwundimise pakakwirira pasingasvikiriki.

30 Ndicharumbidza zita raMwari nerwiyo, uye ndichamukudza nekuvonga.

31 Zvichava zvakanaka kuna Jehovha kupfuura nzombe, kana hando ine nyanga nemahwanda.

32 Vanyoro vachaona, vachafara; imwi munotsvaka Mwari, moyo yenyu ichararamawo.

33 Nokuti Jehovha anonzwa vashaiwi, uye haazvidzi vasungwa vake.

34 Matenga nenyika ngazvimurumbidze, makungwa, nezvose zvinopfakanyikamo.

35 Nokuti Mwari achaponesa Ziyoni, nekuvaka maguta aJudha; uye vagaremo ndokuagara nhaka.

36 Uye mbeu yevaranda vake ichaagara nhaka; uye vanoda zita rake vachagara maari.