ShonaTeam Psalms « 68 »

Rwiyo rwekurumbidza Mwari

Kumutungamiriri wekuimba. Pisarema, rwiyo rwaDhavhidhi.

68Mwari ngaasimuke; vavengi vake ngavaparadzirwe; uye vanomuvenga ngavatize pamberi pake.

2 Sekupepereswa kweutsi, vapeperesei; sekunyunguduswa kwenamo pamberi pemoto, vakaipa ngavaparare pamberi paMwari.

3 Asi vakarurama ngavafare; ngavafarise pamberi paMwari; hongu, ngavafare nemufaro.

4 Imbirai Mwari; imbirai zita rake rumbidzo; musimudzire iye anotasva achipfuura nemurenje nezita rake Jehovha; uye farai pamberi pake.

5 Baba venherera, nemutongi wemhosva dzechirikadzi, Mwari paugaro hwake utsvene.

6 Mwari anovagarisa vari voga mumhuri, anobudisa vakasungwa achivaisa pakubudirira; asi vapanduki vanogara panyika yakaoma.

7 Mwari, pakubuda kwenyu pamberi pevanhu venyu, pakufamba kwenyu murenje; Sera;

8 nyika yakadengenyeka, matenga akanyorovedzawo pamberi paMwari; Sinai iri, pamberi paMwari, Mwari waIsraeri.

9 Makanaisa mvura zhinji, Mwari, pamunosimbisa imwi nhaka yenyu yaneta.

10 Ungano yenyu yakagaramo; Mwari, makagadzirira murombo muunaku hwenyu.

11 Ishe wakapa shoko; vakadzi vanokumikidza nyaya vaiva chaunga chikuru.

12 Madzimambo ehondo anotiza, anotiza. Nemukadzi mugari weimba anogova zvakapambiwa.

13 Kunyange muchirara pakati pezvirugu zvemakwai, muchava semapapiro enjiva akafukidzwa nesirivha, neminhenga yawo negoridhe reruvara rwemashizha akatsvukuruka.

14 Wemasimbaose paanoparadzira madzimambomo, zvakafanana nemagada echando muZarimoni.

15 Gomo raMwari igomo reBhashani; gomo rine mikwidza igomo reBhashani.

16 Munotarisirei negodo, imwi makomo ane mikwidza? Gomo Mwari raakashuvira kuva chigaro chake. Hongu, Jehovha achagara kusvika rinhi narinhi.

17 Ngoro dzaMwari zvuru makumi maviri, zvuru zvezvuru; Ishe ari pakati padzo, Sinai, panzvimbo tsvene.

18 Makakwira kumusoro; makatapa vatapwa; makagamuchira zvipo pavanhu, hongu vapandukiwo, kuti Jehovha Mwari agare.

19 Ngaavongwe Ishe; anotitakudza mutoro zuva nezuva; Mwari ruponeso rwedu. Sera.

20 Mwari wedu ndiMwari weruponeso rukuru; uye kuna Jehovha Ishe kune kununura kukuru parufu.

21 Asi Mwari achapwanya musoro wevavengi vake, ganda remusoro rine vhudzi reanofamba muzvivi zvake.

22 Ishe wakati: Ndichavadzosa kubva paBhashani, ndichadzosa panzvimbo dzakadzika dzegungwa.

23 Kuti rutsoka rwako urwunyike muropa revavengi, rurimi rweimbwa dzako mariri.

24 Vakaona midungwe yenyu, Mwari, midungwe yaMwari wangu, Mambo wangu, panzvimbo tsvene.

25 Pamberi paiva nevaimbi, pashure varidzi vemitengeranwa, pakati vasikana vanoridza makandira.

26 Rumbidzai Mwari paungano huru, Jehovha, kubva pachitubu chaIsraeri.

27 Hoyu Bhenjamini mudiki, mutongi wavo, machinda aJudha, dare ravo, machinda aZebhuruni, machinda aNafutari.

28 Mwari wako wakaraira simba rako; simbisai, Mwari, izvo zvamakatiitira.

29 Nekuda kwetembere yenyu paJerusarema madzimambo achakuvigirai chipo.

30 Tsiurai chikara chetsanga, boka rehando, nemhuru dzemarudzi, kuti vazvininipise nemakobiri esirivha; aparadzire vanhu vanofara muhondo zhinji.

31 Machinda achauya kubva paEgipita. Itiyopiya achatandavadzira maoko ake kuna Mwari nekukurumidza.

32 Imbirai Mwari, imwi ushe uzhinji hwepanyika; imbirai Ishe rumbidzo. Sera.

33 Kune akatasva matenga ematenga ekare; tarirai, anopa neinzwi rake, inzwi rine simba.

34 Ipai Mwari simba; ukuru hwake huri pamusoro paIsraeri, uye simba rake muzvadenga.

35 Mwari munotyisa panzvimbo dzenyu tsvene; Mwari waIsraeri ndiye anopa vanhu simba nekugwinya. Mwari ngaavongwe.