ShonaTeam Psalms « 58 »

Kukumbira kuti vakaipa vaparadzwe

Kumutungamiriri wekuimba. Aritasheti. Mikitani yaDhavhidhi.

58Zvirokwazvo munotaura zvakarurama here, imwi vatongi? Munotonga zvakarurama here, imwi vanakomana vevanhu?

2 Hongu, mumoyo munoita zvakaipa; munoyerera manikidzo yemaoko enyu panyika.

3 Vakaipa vakava vatorwa kubva muchibereko; vanotsauka kubva muchizvaro, vachitaura nhema.

4 Uturu hwavo hwakafanana neuturu hwenyoka; vakafanana nechiva chisinganzwi, chinodzivira nzeve yacho,

5 chisingateereri inzwi revazevezeri, mukwezvi nyanzvi yeukwezvi.

6 Mwari, vhunai mazino avo mumuromo mavo; Jehovha, gurai mazino pashaya yeshumbahono diki.

7 Ngavanyunguduke semvura inoyerera; kana achishumba gangauta kufura miseve yake, ngaive seyakagurika.

8 Sehozhwa inonyunguduka ngavafambe; segavamwedzi remukadzi ngavasaona zuva.

9 Hari dzenyu dzisati dzanzwa huni dzeminzwa, achavapeperesa semuchamupupuri sevapenyu sehasha.

10 Wakarurama achafara paachaona tsivo; achashambidza tsoka dzake muropa rewakaipa.

11 Kuti munhu ati: Zvirokwazvo kune mubairo wewakarurama; zvirokwazvo ndiMwari anotonga panyika.