ShonaTeam » Psalms » 54

Dhavhidhi anonyengetera kuti anunurwe pavavengi vake

Kumutungamiriri wekuimba; nemitengeranwa. Masikiri. Pisarema raDhavhidhi. VaZifi pavakauya vakati kuna Sauro: Dhavhidhi haazinovanda kwatiri here?

54Mwari, ndiponesei nezita renyu, uye nditongei nesimba renyu. 2 Mwari, inzwai munyengetero wangu; ipai nzeve pamashoko emuromo wangu. 3 Nokuti vatorwa vandimukira, uye vamanikidzi vanotsvaka mweya weupenyu wangu. Havana kuisa Mwari pamberi pavo. Sera.

4 Tarirai, Mwari mubatsiri wangu. Ishe ari pane vanotsigira mweya weupenyu wangu. 5 Achatsiva uipi kuvavengi vangu; vapedzei muchokwadi chenyu. 6 Ndichakubairai chipo nekuzvidira; ndicharumbidza zita renyu, Jehovha, nokuti rakanaka. 7 Nokuti wakandinunura kubva mudambudziko rose; uye ziso rangu rakaona chishuwo changu pavavengi vangu.