ShonaTeam Psalms « 46 »

Mwari utiziro hwedu

Kumutungamiriri wekuimba. Pisarema revanakomana vaKora; rwiyo rweAramoti.

46Mwari utiziro hwedu nesimba, wakaratidzwa kuva rubatsiro rukuru pamatambudziko.

2 Naizvozvo hatingatyi pakushanduka kwenyika, kunyange makomo akasudzunukira mukati memakungwa.

3 Mvura zhinji yawo ngaitinhire imutswe, makomo adedere nekupupuma kwawo. Sera.

4 Rwizi rwuripo, hova dzawo dzichafadza guta raMwari, nzvimbo tsvene yedzitabhenakeri dzeWekumusoro-soro.

5 Mwari ari mukati maro; haringazununguswi; Mwari acharibatsira pakuonekwa kwemangwanani.

6 Vahedheni vakabvongodzeka; ushe hwakazununguka; wakabudisa inzwi rake; nyika ikanyunguduka.

7 Jehovha wehondo anesu; Mwari waJakove inhare yedu. Sera.

8 Uyai muone mabasa aJehovha, uyo anoisa kuparadza kukuru panyika.

9 Anogumisa dzihondo kusvika pakuguma kwenyika; anovhuna uta, nekugura pfumo; anopisa dzingoro mumoto.

10 Nyararai, muzive kuti ndini Mwari; ndichasimudzirwa pakati pevahedheni, ndichasimudzirwa panyika.

11 Jehovha wehondo anesu; Mwari waJakove inhare yedu. Sera.