ShonaTeam Psalms « 45 »

Rwiyo pamutambo waMambo Mukuru

Kumutungamiriri wekuimba; paShoshanimi. Pisarema revanakomana vaKora. Masikiri. Rwiyo rwerudo ruzhinji.

45Moyo wangu unotutuma nyaya yakanaka; ndinotaura zvinhu zvandakaitira mambo; rurimi rwangu ipeni yemunyori anokurumidza.

2 Imwi makanaka kupfuura vana vevanhu; nyasha yakadururirwa pamiromo yenyu; naizvozvo Mwari wakakuropafadzai nekusingaperi.

3 Sungai munondo wenyu pachidya, Wemasimba, ukuru hwenyu neumambo hwenyu.

4 Nemuumambo hwenyu, tasvai mubudirire, nekuda kwechokwadi neunyoro nekururama; neruoko rwenyu rwerudyi rwukudzidzisei zvinhu zvinotyisa.

5 Miseve yenyu inopinza pamoyo yevavengi vamambo; marudzi achawa pasi penyu.

6 Chigaro chenyu cheushe, Mwari, chiripo nekusingaperi-peri; tsvimbo yeushe hwenyu itsvimbo yekururama.

7 Munoda kururama, uye munovenga kuipa; naizvozvo Mwari, Mwari wenyu, wakakuzodzai nemafuta emufaro kupfuura shamwari dzenyu.

8 Nguvo dzenyu dzose imura nearosi neakasia, kubva pamizinda yenyanga dzenzou, pavakakufadzai nazvo.

9 Vakunda vemadzimambo vari pakati pevanhukadzi venyu vanokudzwa; vahosi vamambo vamire paruoko rwerudyi rwako, vakapfeka goridhe reOfiri.

10 Teerera, mukunda, uye ona, uye rereka nzeve yako; kanganwawo vanhu vekwako, neimba yababa vako.

11 Ipapo mambo achashuva kunaka kwako; nokuti ndiye Ishe wako; umukotamire.

12 Nemukunda weTire, vafumi pakati pevanhu, vachakumbira chiso chako nechipo.

13 Mukunda wamambo anobwinya kose mukati; nguvo yake ndeye mabasa akarukwa egoridhe.

14 Uchaperekwa kuna mambo akapfeka nguvo dzine mavara-mavara; mhandara, shamwari dzake dzinomutevera, vachaiswa kwamuri.

15 Vachaperekwa nemafaro nekufarisisa; vachapinda mumuzinda wamambo.

16 Panzvimbo yemadzibaba ako pachava nevana vako; achavagadza vave machinda panyika yose.

17 Ndicharangaridza zita renyu pamazera ose; naizvozvo marudzi achakurumbidzai kusvika rinhi narinhi.