ShonaTeam » Psalms » 39

Munyengetero pakutambudzika

Kumutungamiriri wekuimba, kuna Jedhutuni. Pisarema raDhavhidhi.

39Ndakati: Ndichachenjerera nzira dzangu, kuti ndirege kutadza nerurimi rwangu; ndichachengeta muromo wangu netomu, kana wakaipa achipo pamberi pangu. 2 Ndaiva mbeveve nekunyarara, ndakanyararira zvakanaka; uye kutambudzika kwangu kwakamutswa. 3 Moyo wangu waipisa mukati mangu; mukurangarira kwangu moto wakapfuta; ndakataura nerurimi rwangu: 4 Jehovha, ndizivisei mugumo wangu, uye chiyero chemazuva angu kuti chakadii; kuti ndizive kuti ndinopfuura zvakadii. 5 Tarirai, makaita mazuva angu ave upamhi hwechanza; nezera rangu sechinhu pasina pamberi penyu; zvirokwazvo, munhu umwe neumwe pakumira kwake haana maturo zvachose. Sera. 6 Zvirokwazvo, munhu umwe neumwe anofamba-famba semumvuri; zvirokwazvo, vanoshungurudzika pasina; anounganidza, asi haazivi kuti ndiani achazvivuta.

7 Uye zvino, Ishe, ndakarindirei? Tariro yangu iri mamuri. 8 Ndinunurei pakudarika kwangu kose; regai kundiita chiseko chebenzi. 9 Ndaiva ndiri mbeveve, handina kushamisa muromo wangu; nokuti ndimwi makaita. 10 Bvisai shamhu yenyu kwandiri; ini ndapedzwa nehasha dzeruoko rwenyu. 11 Pamunoraira munhu nekutsiura nekuda kwechitadzo, munoita kunaka kwake kunyunguduke sechipfukuto; zvirokwazvo munhu umwe neumwe haasi chinhu. Sera.

12 Inzwai munyengetero wangu, Jehovha; uye ipai nzeve kukuchema kwangu; regai kunyarara pamisodzi yangu; nokuti ndiri mweni kwamuri, mutorwa, semadzibaba angu ose. 13 Regai kunditarisa, kuti ndibukire, ndisati ndabva, uye ndive ndisisipo.