ShonaTeam » Psalms » 36

Kuipa kwewakaipa nekunaka kwaMwari

Kumutungamiriri wekuimba. Pisarema raDhavhidhi muranda waJehovha.

36Nhaurwa yekupanduka kune wakaipa iri mumoyo mangu: Hakuna kutya Mwari pamberi pemeso ake. 2 Nokuti anozvinyengera pameso ake, uipi hwake kusvika hwawanikwa huchivengeka. 3 Mashoko emuromo wake uipi neunyengeri; anoguma kuchenjera nekuita zvakanaka. 4 Anoronga chakaipa pamubhedha wake; anozvimisa panzira isina kunaka; haarambi chakaipa.

5 Jehovha, ngoni dzenyu dziri kumatenga; kutendeka kwenyu kunosvika kumakore. 6 Kururama kwenyu kwakaita semakomo makuru; mitongo yenyu udziku ukuru; Jehovha, munoponesa munhu nemhuka. 7 Rwakakosha sei rudo rweunyoro hwenyu, Mwari! Naizvozvo vana vevanhu vanotsvaka utiziro pamumvuri wemapapiro enyu. 8 Vachagutswa kwazvo nezvakakora zveimba yenyu; uye muchavanwisa parwizi rwemafaro enyu. 9 Nokuti kwamuri kune chitubu cheupenyu; muchiedza chenyu tichaona chiedza. 10 Ruenderere mberi rudo rweunyoro hwenyu kune vanokuzivai, nekururama kwenyu kune vakarurama pamoyo.

11 Rutsoka rwevanozvikudza ngarurege kusvika kwandiri; neruoko rwewakaipa ngarurege kundidzungaidza. 12 Ndipo vabati vezvakaipa pavawira; vawisirwa pasi uye havagoni kumuka.