ShonaTeam Psalms « 29 »

Inzwi raJehovha

Pisarema raDhavhidhi.

29Ipai kuna Jehovha, imwi vanakomana vemasimba, ipai kuna Jehovha kudzo nesimba.

2 Ipai kuna Jehovha kudzo yezita rake; shumirai Jehovha mukunaka kweutsvene.

3 Inzwi raJehovha riri pamusoro pedzimvura; Mwari wekubwinya anotinhira; Jehovha ari pamusoro pedzimvura zhinji.

4 Inzwi raJehovha rine simba; inzwi raJehovha rine ukuru.

5 Inzwi raJehovha rinovhuna misidhari; hongu, Jehovha anovhunyana misidhari yeRebhanoni.

6 Anoikwakusa semhuru; Rebhanoni neSirioni semhuru yenyati.

7 Inzwi raJehovha rinopamura mirazvo yemoto.

8 Inzwi raJehovha rinozunungusa renje; Jehovha anozunungusa renje reKadheshi.

9 Inzwi raJehovha rinoberekesa nondo, rinosvuura masango; nemutembere yake zvose zvinoti: Rukudzo.

10 Jehovha agere pamusoro pemafashame; hongu, Jehovha agere ari mambo kusvika rinhi narinhi.

11 Jehovha achapa simba kuvanhu vake; Jehovha acharopafadza vanhu vake nerugare.