ShonaTeam » Psalms » 28

Munyengetero wekukumbira rubatsiro

Pisarema raDhavhidhi.

28Ndichadana kwamuri, Jehovha; dombo rangu, regai kundinyararira; zvimwe kana mukandinyararira ndingafanana nevanoburukira kugomba. 2 Inzwai inzwi remikumbiro yangu, kana ndichichemera rubatsiro kwamuri, kana ndichisimudzira maoko angu kunzvimbo yenyu yeinzwi dzvene. 3 Musandikweva pamwe nevakaipa uye pamwe nevaiti vezvakaipa, ivo vanotaura rugare kuvavakidzani vavo, asi chakaipa chiri mumoyo mavo. 4 Muvape zvinoenderana nezviito zvavo uye zvinoenderana neuipi hwezviito zvavo; vapei zvinotevera basa remaoko avo; dzoserai kwavari chiito chavo. 5 Nokuti havana hanya nemabasa aJehovha, kana nekuita kwemaoko ake, achavaputsa nekusavavaka.

6 Ngaarumbidzwe Jehovha, nokuti wakanzwa inzwi remikumbiro yangu. 7 Jehovha isimba rangu nenhovo yangu; moyo wangu wakavimba naye, uye ndakabatsirwa; naizvozvo moyo wangu wakapembera, uye ndinomurumbidza nerwiyo rwangu. 8 Jehovha isimba ravo, uye inhare yeruponeso rukuru rwemuzodzwa wake. 9 Ponesai vanhu venyu, uye ropafadzai nhaka yenyu, muvafudzewo, muvatakure kusvika rinhi narinhi.