ShonaTeam » Psalms » 19

Mabasa aMwari nemirairo yake

Kumutungamiriri wekuimba. Pisarema raDhavhidhi.

19Matenga anorondedzera kubwinya kwaMwari; uye muchadenga munoparidza basa remaoko ake. 2 Zuva rinodururira nhauro kuzuva, neusiku hunoratidza ruzivo kuusiku. 3 Hapana nhauro uye hapana mashoko inzwi razvo parisina kunzwikwa. 4 Rwonzi rwazvo rwakabudira panyika yose, nemashoko azvo kumugumo wenyika. Wakamisira zuva tende mazviri. 5 Uye iro rakaita sechikomba chinobuda mukamuri macho; rinofara semhare kumhanya panzira. 6 Kubuda kwaro kunobva pamugumo wematenga, nekupoteredza kwaro kusvika kumigumo yaro; uye hakuna chakavanzirwa kupisa kwaro.

7 Murau waJehovha wakaperera, unoshandura mweya weupenyu; chipupuro chaJehovha ichokwadi, chinochenjedza asina mano. 8 Zvimiso zvaJehovha zvakarurama, zvinofadza moyo; murairo waJehovha wakachena, unovhenekera maziso. 9 Kutya Jehovha kwakachena, kunogara nekusingaperi; mitongo yaJehovha ichokwadi, yakarurama zvakazara. 10 Zvinoshuvika kupfuura goridhe, hongu, kupfuura goridhe zhinji rakaisvonaka; zvinotapirawo kupfuura uchi, nemusvi wemazinga euchi. 11 Uye muranda wenyu anonyeverwa nazvo; pakuzvichengeta pane mubairo mukuru. 12 Ndiani anganzwisisa zvitadzo? Ndichenesei pamhosva pane zvakavanda. 13 Chengetai muranda wenyu kubva pakuzvikudzawo; ngavarege kutonga pamusoro pangu. Ipapo ndichava wakakwana ndive wakachena pachitadzo chikuru.

14 Mashoko emuromo wangu nemurangariro wemoyo wangu ngazvigamuchirike pamberi penyu, Jehovha, dombo rangu nemudzikunuri wangu.