ShonaTeam » Psalms » 15

Munhu angagara mutende raJehovha?

Pisarema raDhavhidhi.

15Jehovha, ndiani achagara mutende renyu? Ndiani angagara pagomo renyu dzvene? 2 Uyo anofamba asina mhosva, uye anoita zvakarurama, uye anotaura chokwadi mumoyo make. 3 Iye asingatauri makuhwa nerurimi rwake, asingaitiri shamwari yake zvakaipa, uye asingasimudziri kutuka kune wekwake. 4 Wakarashwa anomhurwa pameso ake, asi anoremekedza vanotya Jehovha; anopikira zvinokuvadza, asi haashanduki. 5 Asingapi mari yake nemubereko, uye asingagamuchiri fufuro pane asina mhosva. Anoita izvi haazungunuswi kusvika rinhi.