ShonaTeam Psalms « 15 »

Munhu angagara mutende raJehovha?

Pisarema raDhavhidhi.

15Jehovha, ndiani achagara mutende renyu? Ndiani achagara pagomo renyu dzvene?

2 Uyo anofamba asina mhosva, uye anoita zvakarurama, uye anotaura chokwadi mumoyo make.

3 Iye asingatauri makuhwa nerurimi rwake, asingaitiri shamwari yake zvakaipa, uye asingasimudziri kutuka kune wekwake.

4 Wakarashwa anomhurwa pameso ake, asi anoremekedza vanotya Jehovha; anopikira zvinokuvadza, asi haashanduki.

5 Asingapi mari yake nemubereko, uye asingagamuchiri fufuro pane asina mhosva. Anoita izvi haazungunuswi kusvika rinhi.