ShonaTeam Psalms « 11 »

Mwari utiziro hwevakarurama

Kumutungamiriri wekuimba. Pisarema raDhavhidhi.

11Ndinovimba naJehovha; munoreva sei kumweya weupenyu wangu: Tizira kugomo renyu seshiri?

2 Nokuti tarira, vakaipa vanobwembura uta, vanogadzira museve wavo parusungiso, kuti vafure kune vakarurama pamoyo murima.

3 Kana nheyo dzakaparadzwa, wakarurama angaitei?

4 Jehovha ari mutembere yake tsvene; Jehovha, chigaro chake cheushe chiri kumatenga; meso ake anoona; tsiye dzake dzinoedza vana vevanhu.

5 Jehovha anoedza wakarurama; asi wakaipa neanoda mhirizhonga mweya weupenyu wake unomuvenga.

6 Pamusoro pevakaipa achanaisa misungo, moto, nesarufa, nemhepo inopisa, zvichava mugove wemukombe wavo.

7 Nokuti Jehovha wakarurama; anoda kururama kuzhinji; chiso chake chinoona uchokwadi.