ShonaTeam » Psalms » 10

Kukumbira kuti vakaipa vaparadzwe

10Munomirirei kure, Jehovha? Munovandirei panguva dzedambudziko? 2 Wakaipa pakuzvikudza anoshusha murombo. Ngavabatwe mumazano avakafunga. 3 Nokuti wakaipa anozvirumbidza pazvishuvo zvemweya weupenyu wake, ndokuropafadza muchivi, anozvidza Jehovha. 4 Wakaipa, nekuzvikudza kwechiso chake, haabvunzi; hakuna Mwari mumirangariro yake yose. 5 Nzira dzake dzakasimba nenguva dzose; mitongo yenyu yakakwirira iri kure naye; vavengi vake vose anovafemerekera. 6 Anoti mumoyo make: Handingazungunuswi; nokuti pazera nezera handingavi padambudziko. 7 Muromo wake uzere kutuka nekunyengera neutsotsi; pasi perurimi rwake pane kutadza neuipi. 8 Anogara panzvimbo yekuvandira yemisha; panzvimbo dzakavanda anouraya asina mhosva; meso ake anotarisa murombo pachivande. 9 Anovandira pakavanda seshumba pagara rayo; anovanda kubata murombo; anobata murombo paanomukwevera mumumbure wake. 10 Anyangira, anokambaira, kuti varombo vawiswe nezvine simba zvake. 11 Anoti mumoyo make: Mwari wakanganwa; anovanza chiso chake; haangatongooni.

12 Simukai Jehovha; Mwari simudzai ruoko rwenyu; regai kukanganwa vanotambudzika. 13 Sei wakaipa achizvidza Mwari? Anoti mumoyo make: Haungabvunzi? 14 Maona; nokuti imwi munotarira kushingaira nedambudziko, kukuisa muruoko rwenyu; murombo anozvipa kwamuri; imwi muri mubatsiri wenherera. 15 Vhunai ruoko rwewakaipa; newakashata, tsvakai kuipa kwake, kusvika musingawani. 16 Jehovha ndiye mambo nekusingaperi-peri; vahedheni vakaparara kubva munyika yake. 17 Jehovha, makanzwa chishuvo chevanyoro; muchasimbisa moyo wavo, muchaita nzeve yenyu inzwe; 18 kutonga nherera neanomanikidzwa, kuti munhu wepanyika asachiendererazve mberi kuvhundusa.