ShonaTeam Psalms « 6 »

Dhavhidhi anochema zvivi zvake

Kumutungamiriri wenziyo; nemitengeranwa, neShiminiti. Pisarema raDhavhidhi.

6Jehovha, musanditsiura pakutsamwa kwenyu, musandiranga nehasha dzenyu.

2 Ndinzwirei tsitsi, Jehovha, nokuti handina simba; ndiporesei, Jehovha, nokuti mapfupa angu anoshungurudzika.

3 Nemweya weupenyu wangu unoshungurudzika kwazvo. Asi imwi Jehovha, kusvika rinhi?

4 Dzokai, Jehovha, nunurai mweya weupenyu wangu; mundiponese nekuda kwetsitsi dzenyu.

5 Nokuti parufu hapana kukurangarirai; muguva ndiani angakuvongai?

6 Ndaneta nekugomera kwangu; usiku hwose ndinoshambirisa nhovo yangu; ndinonyorovedza mubhedha wangu nemisodzi yangu.

7 Ziso rangu radyiwa nekuda kwedambudziko, rinosakara nekuda kwevadzivisi vangu vose.

8 Ibvai kwandiri imwi mose vaiti vezvakaipa. Nokuti Jehovha wakanzwa inzwi rekurira kwangu.

9 Jehovha wakanzwa mukumbiro wangu; Jehovha achagamuchira munyengetero wangu.

10 Vavengi vangu vose vachanyadzwa nekuvhunduswa kwazvo; vachadzoka, vachanyadziswa mukubwaira kweziso.