ShonaTeam » Psalms » 4

Mufaro nerugare zviri kuna Jehovha

Kumutungamiriri wenziyo; nemitengeranwa; pisarema raDhavhidhi.

4Ndipindurei pakudana kwangu, Mwari wekururama kwangu; pakumanikidzwa makapa nzvimbo yakafaranuka kwandiri. Ivai nengoni kwandiri, mugonzwa munyengetero wangu. 2 Imwi vanakomana vevanhu, kusvika rinhi muchishandura rukudzo rwangu kuva chinyadzo, muchida zvisina maturo, muchitsvaka nhema? Sera. 3 Asi zivai kuti Jehovha wakazvitsaurira anotya Mwari; Jehovha anondinzwa pandinodana kwaari. 4 Dederai, murege kutadza; tauriranai nemoyo wenyu pamubhedha wenyu, uye muve vakanyarara. Sera. 5 Ipai zvibairo zvekururama, muvimbe naJehovha. 6 Vazhinji vanoti: Ndiani achatiratidza zvakanaka? Jehovha simudzirai pamusoro pedu chiedza chechiso chenyu. 7 Makaisa mufaro mumoyo mangu kupfuura nguva iyo zviyo zvavo newaini itsva yavo zvawanzwa. 8 Ndichazvambarara nerugare, ndibve ndabatwa nehope; nokuti imwi moga Jehovha munondigarisa mukuchengetedzeka.