ShonaTeam » Psalms » 3

Munyengetero wekukumbira rubatsiro

Pisarema raDhavhidhi paakatiza kubva pana Abhusaromu mwanakomana wake.

3Jehovha, vakawanda sei vadzivisi vangu! Vazhinji vanondimukira. 2 Vazhinji vanoti pamusoro pemweya weupenyu wangu: Hakuna ruponeso kwaari kubva kuna Mwari. Sera. 3 Asi imwi Jehovha muri nhovo kwandiri, kudzo yangu, nemusimudzi wemusoro wangu. 4 Ndakadana kuna Jehovha neinzwi rangu; iye ndokundinzwa ari pagomo rake dzvene. Sera. 5 Ini ndakarara pasi ndokubatwa nehope; ndakamuka; nokuti Jehovha anonditsigira. 6 Handingatyi zvuru gumi zvevanhu vakazvimisa vakandikomberedza kundirwisa. 7 Simukai Jehovha, ndiponesei, Mwari wangu. Nokuti makarova vavengi vangu vose pashaya; makavhuna mazino evakaipa. 8 Ruponeso nderwaJehovha; ropafadzo yako iri pamusoro pevanhu vako. Sera.