ShonaTeam Leviticus « 3 »

Zvipo zvekuyananisa

3Zvino kana chipo chake chiri chibairo chekuyananisa, kana achipa chemombe, ingava hono kana hadzi, achaipa isina chaingapomerwa pamberi paJehovha.

2 Zvino achaisa ruoko rwake pamusoro wechipo chake, agochiuraya pamukova wetende rekusangana; uye vanakomana vaAroni vapristi vachasasa ropa pamusoro pearitari pakapoteredza.

3 Zvino zvinobva pachibairo chekuyananisa achapa chipo chemoto kuna Jehovha. Mafuta anofukidza zvemukati, nemafuta ose ari pane zvemukati,

4 neitsvo mbiri, nemafuta ari padziri, ari pachiuno, nemafuta ari pamusoro pechiropa, neitsvo, achazvibvisa.

5 Zvino vanakomana vaAroni vachazvipisa paaritari pamusoro pechipo chinopiswa, chiri pamusoro pehuni dziri pamoto; chipo chemoto chehwema hunonhuhwira kuna Jehovha.

6 Zvino kana chipo chake chiri chibairo chekuyananisa kuna Jehovha chezvipfuwo, mukono kana hadzi, achachipa chisina chachingapomerwa.

7 Kana achipa gwayana kuva chipo chake, zvino acharipa pamberi paJehovha.

8 Agoisa ruoko rwake pamusoro wechipo chake, ndokuchiuraya pamberi petende rekusangana; vanakomana vaAroni vagosasa ropa racho pamusoro pearitari kupoteredza.

9 Zvino zvinobva pachibairo chekuyananisa achapa chipo chemoto kuna Jehovha. Mafuta aro nebemhe rose, achazvibvisa pedo nemusana. Uye mafuta anofukidza zvemukati, nemafuta ose ari pamusoro pezvemukati,

10 neitsvo mbiri, nemafuta ari pamusoro padzo, ari pane chiuno, nemafuta ari pamusoro pechiropa, neitsvo, achazvibvisa.

11 Zvino mupristi achazvipisa paaritari; ndezvekudya zvechipo chemoto kuna Jehovha.

12 Uye kana chipo chake chiri mbudzi, achaipa pamberi paJehovha.

13 Zvino achaisa ruoko rwake pamusoro pemusoro wayo, agoiuraya pamberi petende rekusangana. Vanakomana vaAroni vagosasa ropa rayo pamusoro pearitari kupoteredza.

14 Zvino zvinobva pachiri achapa chipo chake, chipo chemoto kuna Jehovha. Mafuta anofukidza zvemukati, nemafuta ose ari pane zvemukati,

15 neitsvo mbiri, nemafuta ari pamusoro padzo, ari pane chiuno, nemafuta ari pamusoro pechiropa, neitsvo, achazvibvisa.

16 Zvino mupristi achazvipisa paaritari; izvekudya zvechipo chemoto chehwema hunonhuhwira; mafuta ose ndeaJehovha.

17 Chimiso chekusingaperi pamazera enyu paugaro hwenyu hwose: Murege kudya mafuta api uye ropa ripi.