NdebeleTeam » 1 John » 4

Hlolani omoya

4Bathandekayo, lingakholwa wonke umoyaa, kodwa hlolanib omoyac, ukuthi bavela kuNkulunkulu yini; ngoba banengid abaprofethi bamanga abaphumele emhlabenie. 2 Ngalokhu liyamazi uMoya kaNkulunkulu: Wonke umoya ovumayof ukuthi uJesu Kristu uzile enyameni, uvela kuNkulunkulug; 3 futhi wonke umoya ongavumiyoh ukuthi uJesu Kristu usezile enyameni, kaveli kuNkulunkului; lalo ungowomphikuKristuj, eselizwile ukuthi uyeza, lakhathesi usekhona emhlabenik.

4 Lina lingabakaNkulunkulu, bantwanyana, futhi libanqobilel; ngoba mkhulu okinim kulalowo osemhlabenin. 5 Bona bangabomhlabao; ngenxa yalokho bakhuluma okuvela emhlabeni, njalo umhlaba uyabezwap. 6 Thina singabakaNkulunkulu; omaziyo uNkulunkulu, uyasizwaq; ongeyisuye kaNkulunkulu, kasizwar. Ngalokhu siyamazi umoya weqinisos lomoya wokuduhat.

Ukuthanda uNkulunkulu lokuthanda abantu

7 Bathandekayo, asithandaneniu; ngoba uthando luvela kuNkulunkulu, laye wonke othandayo, uzelwe nguNkulunkulu, futhi uyamazi uNkulunkulu. 8 Ongathandiyov, kamazi uNkulunkuluw; ngoba uNkulunkulu uluthandox. 9 Ngalokhu uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithiy, ukuthi uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeniz, ukuze siphile ngayoa. 10 Uthando lukulokhu, kungesikuthi thina samthanda uNkulunkulub, kodwa ukuthi yena wasithandac, wasethuma iNdodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo yokuthula ngezono zethud. 11 Bathandekayo, uba uNkulunkulu wasithanda ngokunje, lathi sifanele ukuthandanae. 12 Kakulamuntu owake wabona uNkulunkuluf; uba sithandana, uNkulunkulu uhlala kithig, lothando lwakhe luphelelisiwe kithih. 13 Ngalokhu siyazi ukuthii sihlala kuye, laye kithijk, ngoba usinikile okukaMoya wakhel. 14 Thina sesibonilem siyafakazan ukuthi uYise uyithumile iNdodanao ibe nguMsindisi womhlabap. 15 Loba ngubani ovumayoq ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulur, uNkulunkulu uhlala kuye, laye kuNkulunkulus. 16 Thina sesisazi sakholwa uthando uNkulunkulu alalo kithit. UNkulunkulu uluthandou, njalo ohlala ethandweni uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu kuyev. 17 Ngalokhu uthando luphelelisiwe lathiw, ukuze sibe lesibindix osukwini lokwahlulelwa, ngoba njengalokhu enjalo yena, sinjalo lathi kulumhlabay. 18 Kakukho ukwesaba ethandweni, kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesabaz, ngoba ukwesaba kulobuhlungu; lowesabayo kapheleliswanga ethandwenia. 19 Thina siyamthanda, ngoba yena wasithanda kuqalab. 20 Uba umuntu esithi: Ngiyamthanda uNkulunkulu, njalo ezonda umzalwane wakhec, ungumqambimangad; ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo, angamthanda njani uNkulunkulu angambonanga?ef 21 Njalo silalumlayo ovela kuyeg, ukuthi othanda uNkulunkulu, kamthande lomzalwane wakheh.

a Mat. 24.4.

b 1 Thes. 5.21. 1 Kor. 2.15; 12.10; 14.29. 2 Kor. 11.13.

c 2 Thes. 2.2.

d 2.18. Isam. 2.2.

e Mat. 7.15. Isam. 16.13.

f 4.15. 5.1. 1 Kor. 12.3.

g 1 Tim. 3.16. Joha. 1.14.

h 2.22. 2 Joha. 1.7.

i 1 Tim. 3.16. Joha. 1.14.

j 2.18.

k 2.18,22. 2 Thes. 2.3,7.

l 5.4.

m Roma 8.31.

n Joha. 12.31. 1 Kor. 2.12.

o Joha. 8.23. Joha. 3.31.

p Joha. 15.19.

q Joha. 8.47; 10.27; 18.37. Isa. 8.20. 1 Kor. 14.37. 2 Kor. 10.7.

r Joha. 8.47; 10.27; 18.37. Isa. 8.20. 1 Kor. 14.37. 2 Kor. 10.7.

s Joha. 14.17.

t 1 Tim. 4.1.

u 3.11.

v 3.10.

w 3.6. 2.4.

x 4.16. 4.7. 2 Kor. 13.11.

y 4.16. 3.16.

z Joha. 3.16.

a 5.11.

b 4.19. Joha. 15.16. Roma 5.8,10.

c 3.1. 2 Thes. 2.16.

d 2.2.

e Joha. 13.34. Mat. 18.33.

f 4.20. Joha. 1.18.

g 2.24.

h 2.5. 4.18.

i 2.5.

j 3.24. Joha. 5.38.

k 2.24.

l 3.24. Joha. 5.38.

m 1.1.

n 1.2.

o Joha. 3.17. Mat. 18.11.

p 2.2. Joha. 4.42. 1 Tim. 4.10.

q 4.2. 2.23.

r 5.5. Mat. 14.33.

s 2.24.

t 4.9.

u 4.8.

v 2.24.

w 2.5. 4.18.

x 2.28. 3.21. Jak. 2.13.

y 3.3. 2.6.

z Roma 8.15.

a 2.5. 4.18.

b 4.10.

c 3.17. Joha. 13.35. Heb. 13.1.

d 2.4.

e 4.20. Joha. 1.18.

f 1 Pet. 1.8.

g Gal. 6.2.

h 3.11.