NdebeleTeam » 1 John » 2

UJesu Kristu unguMmeli

2Bantwanyana bami, ngilibhalela lezizinto, ukuze lingoni. Njalo loba ngubani nxa esona, siloMmelia kuYise, uJesu Kristu olungileyob; 2 njalo yena uyinhlawulo yokuthula yezono zethuc; futhi kungeyisizo ezethu zodwa, kodwa lezomhlaba wonked.

3 Langalokho siyakwazi ukuthi siyamazi, uba sigcina imilayo yakhee. 4 Lowo othif: Ngiyamazig, futhi engagcini imilayo yakheh, ungumqambimangai, leqiniso kalikho kuyej; 5 kodwa lowo ogcina ilizwi lakhek, ngeqiniso uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuyel. Ngalokho siyazi ukuthi sikuyem. 6 Lowo othi uhlala kuyen ufanele laye uqobo ahambe kanje, njengoba laye wahambao.

Umlayo omutsha

7 Bazalwane, kangilibhaleli umlayo omutsha, kodwa umlayo omdalap, elalilawo kusukela ekuqaleniqr; umlayo omdala uyilizwis elalizwayo kusukela ekuqalenit. 8 Ngiphinda ngilibhalele umlayo omutshau, into eliqiniso kuye, lakiniv; ngoba ubumnyamaw buyadlulax, lokukhanya kweqiniso sekukhanyay. 9 Lowo othi usekukhanyeni, futhi ezonda umzalwane wakhe, usemnyameni kuze kube lakhathesiz. 10 Othanda umzalwane wakhe, uhlala ekukhanyenia, njalo kakulasikhubo kuyeb. 11 Kodwa ozonda umzalwane wakhe usebumnyamenic, njalo uhamba ebumnyamenid, futhi kakwazi lapho aya khona, ngoba ubumnyama buwaphumputhekisile amehlo akhee. 12 Ngiyalibhalela, bantwanyana, ngoba izono zenu lizithethelelwe ngenxa yebizo lakhef. 13 Ngiyalibhalela, bobaba, ngoba limazile yena okhona kusukela ekuqalenig. Ngiyalibhalela lina, majaha, ngoba limnqobile omubih. Ngiyalibhalela lina, bantwanyanai, ngoba limazile uYise. 14 Ngilibhalele, bobaba, ngoba limazile okhona kusukela ekuqalenij. Ngilibhalele, majaha, ngoba lilamandlak lelizwi likaNkulunkulu lihlala kini njalo limnqobile omubil.

15 Lingawuthandi umhlaba loba izinto ezisemhlabenim. Uba umuntu ethanda umhlaba, uthando lukaYise kalukho kuyen; 16 ngoba konke okusemhlabeni, inkanuko yenyamao, lenkanuko yamehlop, lokuzigqaja kwempiloq, kakuveli kuYise kodwa kuvela emhlabeni. 17 Lomhlaba uyedlula, lenkanuko zawor; kodwa owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube ninininis.

Ukufika komphikuKristu

18 Bantwanyanat, kuyisikhathi sokucinau; njalo njengalokhu lezwa ukuthi umphikuKristu uyezav, lakhathesi abanengi sebengabaphikuKristuw; ngalokhu siyazi ukuthi kuyisikhathi sokucinax. 19 Baphuma kithiy, kodwa babengesibo abakithi; ngoba uba babengabakithi, ngabe bahlala lathiz; kodwa baphuma ukuze babonakalisea ukuthi kabasibo bonke abakithib. 20 Kodwa lina lilokugcotshwac okuvela koNgcweled, njalo liyazi izinto zonkee. 21 Kangilibhalelanga ngoba lingalazi iqiniso, kodwa ngoba liyalazi, njalo ngoba kakulamanga lakanye avela eqiniswenif.

22 Ngubani ongumqambimanga ngaphandle kwalowo ophikayo ukuthi uJesu unguKristug? Yena ungumphikuKristuh, ophika uYise leNdodanai. 23 Wonkej ophika iNdodanak laye kalaye uYisel; ovuma iNdodanam uloYise layen. 24 Lina-ke elakuzwayo kusukela ekuqaleni kakuhlale kinio. Uba kuhlala kini elakuzwayo kusukela ekuqalenip, lani lizahlala eNdodaneni lakuBabaq. 25 Njalo yilesi isithembiso yena asithembisa sona, impilo elaphakader.

26 Lezizinto ngalibhalela ngalabo abalikhohlisayos. 27 Lina-ke ukugcotshwat elakwemukela kuye kuhlala kini, njalo kalisweli ukuthi umuntu alifundiseu; kodwa njengoba lokhu ukugcotshwa kuyalifundisa ngakho konkevw, futhi kuqinisilex, njalo kayisiwomanga, futhi njengoba kwalifundisa, lizahlalay kuye.

28 Khathesi-ke, bantwanyana, hlalani kuye; ukuze kuthi lapho ebonakalaz sibe lesibindia, singabi lenhlonib phambi kwakhe ekufikeni kwakhec. 29 Uba lisazi ukuthi ulungiled, liyazi ukuthi wonke owenza ukulunga uzelwe nguyee.

a Roma 8.34.

b Joha. 14.16.

c Roma 3.25. 1 Joha. 4.10. 2 Kor. 5.18,19. Kol. 1.20. 1 Joha. 1.7.

d Joha. 1.29; 4.42; 11.51,52. 1 Joha. 4.14. Heb. 2.9.

e Joha. 14.15; 15.10. 1 Joha. 2.4. 3.22,24; 5.2,3. Isam. 12.17; 14.12. Isam. 22.14. 1 Kor. 7.19.

f 1.6.

g 3.6; 4.8.

h Joha. 14.15; 15.10. 1 Joha. 2.4. 3.22,24; 5.2,3. Isam. 12.17; 14.12. Isam. 22.14. 1 Kor. 7.19.

i 4.20.

j Joha. 8.44. 1 Joha. 1.8.

k Joha. 14.23.

l 4.12,17. Joha. 17.23.

m 4.13; 5.3.

n Joha. 15.4,5,7.

o 4.17. Mat. 11.29.

p 2 Joha. 1.5.

q 2 Joha. 1.5.

r 3.11.

s Levi 19.18.

t 3.11.

u Joha. 13.34.

v 3.23.

w 1 Thes. 5.5,8.

x 2.17.

y Joha. 1.9; 8.12.

z 2 Pet. 1.9.

a 3.14.

b Zaga 4.19. 2 Pet. 1.10.

c 2 Pet. 1.9.

d 1.6.

e 2 Pet. 1.9.

f Seb. 13.38. 1 Joha. 1.7.

g 1.1.

h 5.18,19. Mat. 13.19.

i 1 Joha. 2.18. Joha. 21.5. 1 Joha. 2.1,12,28. 3.7,18; 4.4; 5.21.

j 1.1.

k Efe. 6.10.

l 5.18,19. Mat. 13.19.

m 2 Tim. 4.10. Roma 12.2.

n Jak. 4.4. Mat. 6.24.

o 2 Tim. 2.22. Tit. 2.12.

p Tshu. 4.8; 5.11. 1 Kho. 20.6.

q Jak. 4.16.

r 1 Kor. 7.31.

s 1 Thes. 4.3.

t 1 Joha. 2.18. Joha. 21.5. 1 Joha. 2.1,12,28. 3.7,18; 4.4; 5.21.

u 2 Tim. 3.1. Heb. 1.2. Roma 13.11; 1 Tim. 4.1.

v 2.22. 4.3. 2 Joha. 1.7. Mat. 24.24. 2 Thes. 2.3,4.

w Mat. 24.5. 1 Joha. 4.1. 2 Joha. 1.7.

x 2 Tim. 3.1. Heb. 1.2. Roma 13.11; 1 Tim. 4.1.

y Dute. 13.13. Hlab. 41.9. Seb. 20.30. Joha. 13.21.

z Joha. 6.37; 10.28,29; 17.12; 18.9.

a 1 Kor. 11.19.

b 2 Thes. 3.2.

c 1 Joha. 2.27. 2 Kor. 1.21. Hlab. 45.7. Heb. 1.9.

d Mark. 1.24.

e 2.27. Joha. 14.26. Zaga 28.5.

f 2 Pet. 1.12. Roma 15.14.

g 4.3. 2 Joha. 1.7. 1 Joha. 5.1.

h 2.22. 4.3. 2 Joha. 1.7. Mat. 24.24. 2 Thes. 2.3,4.

i 1 Tim. 5.8.

j Joha. 5.23; 15.23. Mat. 10.33.

k 1 Tim. 5.8.

l 5.12. 2 Joha. 1.9.

m Joha. 14.7,9,10. Roma 10.9. 1 Joha. 4.15.

n 5.12. 2 Joha. 1.9.

o 2 Joha. 1.6.

p 2 Joha. 1.6.

q 4.12,13,15,16. Joha. 14.23. 1 Joha. 1.3.

r Joha. 17.2,3. 1 Joha. 5.11. 5.20.

s 3.7. 2 Joha. 1.7.

t 2.20.

u Jer. 31.34. Heb. 8.11.

v 2.20.

w Mat. 13.11.

x Joha. 14.17.

y Joha. 14.17.

z Kol. 3.4. 1 Joha. 3.2.

a 4.17. 3.21.

b Mark. 8.38.

c 1 Thes. 2.19.

d Joha. 17.25.

e 3.7,10. 3 Joha. 1.11. Roma 2.13.