NdebeleTeam » 1 Peter » 5

Ukulaywa kwabadala bebandla lokwabatsha

5Abadala abaphakathi kwenu ngiyabakhuthazaa engingomdalab kanye labo lomfakazi wenhlupheko zikaKristuc, lomhlanganyeli wenkazimulo ezakwembulwad: 2 Yelusani umhlambi kaNkulunkulue ophakathi kwenu, liwubonisef kungabi ngokubanjwa ngamandla, kodwa ngesihleg; njalo kungabi ngenxa yenzuzo elihlazoh, kodwa ngokuvumai, 3 futhi lingabi njengababusij1 kulabo elabelwa bonak, kodwa libel yizibonelo zomhlambim. 4 Kuzakuthi lapho uMelusi omkhulun esebonakele lizakwemukelao umqhele wobukhosip ongabuniyoq. 5 Ngokunjalo, batshar, zehliseleni ngaphansi kwabadalas; njalo lonke zehliseni omunye komunyet, zembathiseni ukuthobekau; ngoba uNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abathobekileyo uyabapha umusav.

6 Ngakho zehliseleniw ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo, 7 liphosela phezu kwakhe inkathazo zenu zonkex, ngoba yena uyalikhathalela. 8 Qondaniy, lilindez, ngoba isitha senu, udiyabholaa, siyabhoda njengesilwane esibhongayob sidinga esingamginyac; 9 limelane layed liqinile ekholwenie, lisazi ukuthi zona lezonhluphof zapheleliswag kubazalwane benu abasemhlabenih. 10 Kodwa uNkulunkulu womusa wonke, owasibizelai ebukhosini bakhe obuphakade kuKristu Jesuj, sesihlupheke okwesikhatshanak, sengathi yena angaliphelelisal, aliqinisem, alinike amandla, alisekelen. 11 Kakube kuye inkazimulo lamandla kuze kube nini laninio. Ameni.

Isicino

12 NgoSilivanup ongumzalwane othembekileyo kini, ngokubona kwami, ngibhale ngokufitshaneq, ngikhuthazar njalo ngifakazas ukuthi lo ngumusa oqotho kaNkulunkulut, elimi kuwou. 13 Ibandla eliseBhabhiloniv elikhethiweyo kanye lani liyalibingelelaw, loMarko indodana yamix. 14 Bingelelanani ngokwanga kothandoy.

Ukuthula kakube kini lonke elikuKristu Jesuz. Ameni.

a 5.5. Seb. 11.30.

b 2 Joha. 1.1. 3 Joha. 1.1.

c 4.13. Luka 24.48.

d Isam. 1.9.

e 1 Kor. 9.7. Joha. 21.16.

f Seb. 20.28.

g Filim. 1.14. 1 Kor. 9.17.

h 1 Tim. 3.3,8. Tit. 1.7.

i 2 Kor. 8.11,12.

j Mat. 20.25. Mark. 10.42. 2 Kor. 1.24. Hez. 34.4.

1 njengababusi: kumbe, njengamakhosi.

k Dute. 9.29. Dute. 4.20.

l 1 Kor. 9.7. Joha. 21.16.

m Fil. 3.17. 1 Kor. 10.6.

n 2.25. Heb. 13.20.

o 1.9.

p 1 Kor. 9.25.

q 1.4.

r Luka 22.26. 1 Tim. 5.1. Tit. 2.6.

s 5.5. Seb. 11.30.

t Roma 12.10.

u Efe. 4.2.

v Zaga 3.34. Jak. 4.6.

w Jak. 4.10. Mat. 23.12.

x Hlab. 37.5. Heb. 13.5.

y 1.13. Luka 21.34,36.

z Mat. 24.42.

a Jobe 1.9; 2.2. Efe. 4.27; 6.11. Isam. 12.9-12. Luka 22.31. 2 Kor. 2.11.

b Zaga 28.15.

c Jobe 1.7.

d Jak. 4.7.

e 2 Tim. 2.19. Kol. 2.5.

f Seb. 14.22. 1 Kor. 10.13.

g Gal. 3.3.

h 2.17. Heb. 12.8.

i 1 Kor. 1.9. 1 Thes. 2.12. 1 Tim. 6.12.

j 2 Tim. 2.10.

k 1.6. 2 Kor. 4.17. Heb. 10.37.

l Heb. 13.21. Juda 1.24. Luka 6.40.

m 2 Pet. 1.12. Roma 16.25.

n Efe. 3.17.

o 4.11.

p Seb. 15.34.

q Roma 8.18. 2 Kor. 11.5. Fil. 3.13.

r Heb. 13.22.

s Seb. 20.24. 2 Pet. 1.12.

t Seb. 13.43. Kol. 1.6.

u 1 Kor. 15.1.

v Isam. 14.8.

w 2 Joha. 1.1,13.

x Seb. 12.12.

y Roma 16.16.

z Efe. 6.23.