NdebeleTeam » 1 Peter » 2

2Ngakho lahlania ububi bonkeb lobuqili bonke lokuzenzisa lomhawu lokuhleba konkec, 2 njengezingane ezisanda ukuzalwad, fisani uchago olungaqungwangaef lwelizwig, ukuze likhulisweh ngalo, 3 uba-ke selinambithilei ukuthi iNkosi ilomusaj.

Ukwakhiwa kwendlu yomoya

4 Elizayo kuyo, ilitshe eliphilayo, elaliwa isibili ngabantuk, kodwa kuNkulunkulu likhethiwel, liligugum, 5 lani njengamatshe aphilayo lakhiwen indlu yokomoyao, ubupristi obungcwelep, ukuze linikele imihlatshelo yokomoyaq eyemukelekayo kuNkulunkulur ngoJesu Kristus. 6 Ngakho kukhona lembhalwenit ukuthi: Khangela ngiyabeka eSiyoni ilitshe lengonsi, elikhethiweyo eliliguguu; lokholwa kuye kasoze ayangekevw. 7 Ngakho kini elikholwayo uligugu1; kodwa kwabangalaleliyox, ilitshe abakhi abalalayoy, leli selibe yinhloko yengonsi, 8 lelitshez lokukhubekisaa, ledwala lokuwisab; abakhubeka elizwini, bengalalelic; okuyikhod labo ababekumiselwee; 9 kodwa lina liluhlanga olukhethiweyof, ubupristi bobukhosig, isizwe esingcweleh, abantu abatholiweyoi2, ukuze litshumayele jikelele ukulungaj kwalowo owalibizak livela emnyameni laya ekukhanyeni kwakhe okumangalisayol; 10 elalikade lingeyisibo abantu, kodwa khathesi lingabantu bakaNkulunkulum; elalingahawukelwanga, kodwa khathesi selihawukelwe.

11 Bathandekayo, ngiyalincengan njengabemziniop lezihambiq ukuthi lizithinter enkanukweni zenyamas, ezilwa lomphefumulot; 12 lilokuhambau okuhle phakathi kwabezizwev, ukuze kuthi, ekulihlebeniw njengabenzi bobubix, ezenzweni ezinhley abazibonileyoz bangadumisa uNkulunkulua osukwini lokuhanjelwab.

Ukuzehlisela ngaphansi kwezimiso zabantu ngenxa yeNkosi

13 Ngakho zehliseleni ngaphansi kwaso sonke isimiso sabantuc ngenxa yeNkosid; loba kuyinkosi, njengebusayoe; 14 loba kubabusi, njengabathunywe yiyo ekujezisweni kwabenzi bobubif, kodwa kube lodumo lwabenzi bokuhleg. 15 Ngoba injalo intando kaNkulunkuluh, ukuthi ngokwenza okuhlei lifake isayeke emlonyeni wokungazi kwabantu abayizithuthaj; 16 njengabakhululekileyok, kodwa lingabi lenkululeko njengesigubuzelo sobubi, kodwa njengezigqili zikaNkulunkulul. 17 Hloniphani bonkem. Thandani ubuzalwanen. Mesabeni uNkulunkuluo. Hloniphani inkosipq.

18 Zincekur, zehliseleni ngaphansi kwamakhosi ngokwesaba konkes, kungeyisikho kulawo alungileyo lamnene kuphelat, kodwa lakulawo angaqondangau. 19 Ngoba lokhu kungumusa, uba umuntuv ethwala izinhlupheko ngenxa yesazela kuNkulunkulu, ehlupheka ngokungafanelangaw. 20 Ngoba kulenzuzo banix, uba lisona beselitshaywa libekezela?y Kodwa uba lisenza okuhle njalo lihlupheke libekezelaz, lokhu kungumusa kuNkulunkulu. 21 Ngoba labizelwa lokhoab, ngoba uKristu laye wasihluphekelac, esitshiyelad isibonelo, ukuze lilandele izinyathelo zakhee; 22 ongenzanga isono, lenkohliso kayificwanga emlonyeni wakhef; 23 owathi ethukwa kazaphindisela ngokuthuka, ehlupheka kazasongelag, kodwa wazinikela kulowo owahlulela ngokulungah; 24 yena ngokwakhe owathwala izono zethui emzimbeni wakhe esihlahlenij, ukuze kuthi, sesifile esonweni, siphile ekulungenik; okungemivimvinya yakhe lisilisiwel. 25 Ngoba lalinjengezimvu ezilahlekayom; kodwa khathesi selibuyele kuMelusi loMbonisi wemiphefumulo yenun.

a 4.2. Jak. 1.21. Efe. 4.22.

b 2.16. Efe. 4.31.

c 2 Kor. 12.20. Jak. 4.11.

d 1.23. Mat. 18.3. 1 Tim. 4.6.

e 2 Kor. 4.2.

f 1 Kor. 3.2.

g Roma 12.1.

h Efe. 4.15. 2 Pet. 3.18.

i Hlab. 34.8. Heb. 6.5.

j Luka 6.35.

k 2.6,7.

l 2.6,7.

m 2.6,7.

n Efe. 2.20-22. Zaga 9.1. 1 Kor. 3.9.

o Heb. 3.6.

p 2.9.

q Mal. 1.11. Roma 12.1. Heb. 13.15.

r Roma 15.16. Fil. 4.18.

s 4.11. Efe. 5.20.

t Jak. 2.23.

u Isa. 28.16.

v Roma 9.33; 10.11.

w Hlab. 2.12.

1 uligugu: kumbe, uyinhlonipho.

x 2.8. Heb. 11.31.

y Hlab. 118.22.

z Isa. 8.14. Luka 2.34. Roma 9.33.

a Roma 14.13.

b Roma 14.13.

c 2.8. Heb. 11.31.

d Eks. 9.16. Roma 9.22. 2 Kor. 2.16. Juda 1.4.

e 1 Thes. 5.9.

f 1.2. Dute. 10.15.

g 2.5. Eks. 19.6. Isam. 1.6; 5.10; 22.5. Hlab. 45.16. Isa. 61.6; 66.21. Isam. 20.6.

h Dute. 26.19. Heb. 3.1.

i Efe. 1.14.

2 abatholiweyo: kumbe, abathengiweyo.

j Isa. 43.21. Seb. 20.28. Efe. 1.14. Tit. 2.14.

k 2.21. Roma 8.30.

l Seb. 26.18.

m Hos. 1.9,10; 2.23. Roma 9.25,26.

n Roma 12.1.

o Levi 25.23.

p 1.17. Efe. 2.19.

q 1.1.

r Roma 13.14.

s Gal. 5.24.

t Jak. 4.1.

u 2.15. Fil. 2.15. Tit. 2.8. Roma 12.17.

v Gal. 1.13. Jak. 3.13.

w 3.16. 4.14. Seb. 28.22.

x 2.14. 3.16; 4.15. Joha. 18.30.

y Mat. 5.16.

z 3.2. 2 Pet. 1.16.

a 2 Kor. 9.13.

b Luka 19.44.

c Roma 13.1.

d 3.1.

e Roma 13.1.

f Roma 13.4.

g Roma 13.3.

h 3.17; 4.2,19. 1 Thes. 4.3.

i 2.12.

j Mat. 22.12.

k Gal. 5.1.

l 1 Kor. 7.22.

m Roma 12.10.

n 5.9. 1.22.

o Zaga 24.21.

p Zaga 24.21.

q Mat. 22.21. Roma 13.7.

r Seb. 10.7.

s Efe. 6.5.

t Fil. 4.5.

u Fil. 2.15.

v Mat. 5.10. Heb. 10.36.

w Roma 13.5.

x 3.14; 4.14,15.

y Mat. 26.67.

z 3.14; 4.14,15.

a Seb. 14.22.

b 2.9.

c 3.18.

d Mat. 11.29.

e 2 Kor. 12.18.

f Isa. 53.9. Mat. 27.23,24. Luka 23.4,41. Joha. 8.46; 18.38. 2 Kor. 5.21. Heb. 4.15.

g 3.9. Isa. 53.7. Mat. 27.39. Joha. 8.48,49. Heb. 12.3.

h Joha. 19.30.

i 3.18. Isa. 53.4. Mat. 8.17. Isa. 53.11. Heb. 9.28.

j Seb. 5.30.

k Roma 6.2.

l Isa. 53.5. Roma 4.25.

m Isa. 53.6. Mat. 9.36.

n 5.4. Hez. 34.23.