NdebeleTeam » 1 Peter » 1

Isibingelelo

1 UPetro, umphostoli kaJesu Kristu, kwabemzinia abakhethiweyo bokuhlakazekab kwePontusic, iGalathiyad, iKaphadosiyae, iAsiyaf, leBithiniyag, 2 njengokolwazi ngaphambili lukaNkulunkulu uBabahi, ekungcwelisweni koMoyaj, ekulalelenik lekufafazweni kwegazi likaJesu Kristul: Umusam lokuthula kakwandiswe kinin.

UPetro ubonga uNkulunkulu ngethemba eliphilileyo

3 Ubusisiweo uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristup, owasizala kutsha ngesihawu sakhe esikhuluq ethembeni eliphilileyors ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyot, 4 elifeniu elingaboliyo lelingangcolangav lelingabuniyow, elilondolozelwex lona emazulwiniy, 5 lina elilondolozwe ngamandla kaNkulunkuluz ngokholo kusindiso olulungiselwe ukwembulwa esikhathini sokucinaa. 6 Elithokoza kusobc, lanxa okwesikhatshana khatheside, uba kudingeka, lisezahluphekaf ezilingweni eziyizinhlobonhlobog, 7 ukuze ukulingwa kokholo lwenuh, oluligugu kakhulu okwedlula igolide elibhubhayoi, selihlolwej ngomlilok, kuficwe kulendumisol lenhloniphom lodumon, ekwembulweni kukaJesu Kristuo; 8 elingambonanga limthandap, elithi khathesi lingamboni kodwa likholwe kuyeq, liyathokoza ngentokozo engakhulumekiyo ledumisekayor, 9 lizuzes isiphetho sokholo lwenut, usindiso lwemiphefumulo yenu. 10 Ngalolusindiso abaprofethiu babuzisisa njalo bahlolisisav, abaprofetha ngomusa oza kiniw; 11 babuza ukuthi yisiphix loba sinjani isikhathi uMoya kaKristu owayekibo osikhombayoy, efakaza ngaphambiliz ngenhlupheko eziqondene loKristuab, langobukhosi emva kwalezocd; 12 okwembulwa kuboe ukuthi kungeyisikho kubof, kodwa kithi babesebenza lezizinto, eselizitshunyayezwa yilabo abalitshumayeza ivangeli ngoMoya oNgcwele othunywe evela ezulwinig, izinto ingilosi ezilangathah ukuzihlolisisai.

UPetro ukhuthaza abakholwayo ukuthi bahambe ngobungcwele

13 Ngakho zibopheni inkalo zengqondo yenuj, liqondilek, lithembe ngokupheleleyo emuseni olethwe kini ekwembulweni kukaJesu Kristul; 14 njengabantwana abalalelayom, lingahambelani lesimo sezinkanuko ezazikhona mandulon kokungazi kwenuo, 15 kodwa njengoba owalibizayo engcwelep, lani banini ngcwele kukho konke ukuziphathaq; 16 ngoba kulotshiwe ukuthi: Banini ngcwele, ngoba mina ngingcweler. 17 Njalo uba libiza lithi: Baba, owahlulela ngulowo lalowo ngokomsebenzi wakhe engabandlululist, chithani isikhathi sokuba yizihambi kwenuu ekwesabeniv; 18 lisazi ukuthi kalihlengwangaw ngezinto ezingabhubhax, isiliva kumbe igolide, ekuhambeni kwenu okuyizey elakwemukela kubobabaz, 19 kodwa ngegazi likaKristua eliligugu kungathi ngelewundlub elingelasici lelingelabalac. 20 Isibili owamiswa ngaphambilid phambi kwesisekelo somhlabae, kodwa wabonakaliswa ezikhathini zokucina ngenxa yenuf, 21 elikholwa ngaye kuNkulunkulug, owamvusa kwabafileyoh, wasemnika ubukhosii, ukuze ukholo lethemba lenu kube kuNkulunkuluj.

22 Selihlanze imiphefumulo yenuk ekulaleleni kweqiniso ngoMoyal ethandweni lwabazalwane ngokungazenzisimnop, thandanani ngokutshiseka okuvela enhliziyweni emhlopheqr; 23 selizelwe ngokutshas okungeyisikho okuvela enhlanyelweni engabolat, kodwa engaboliyo, ngelizwi likaNkulunkuluuv eliphilayow lelimiyo ephakadenix. 24 Ngoba yonke inyama injengotshaniy, labo bonke ubukhosi bomuntu bunjengeluba lotshaniz. Utshani buyabuna, leluba labo liwohloke; 25 kodwaa ilizwi leNkosi limi kuze kube sephakadenib. Laleli yilizwi elatshunyayelwa kini ngevangelic.

a 2.11. Heb. 11.13.

b Jak. 1.1.

c Seb. 2.9.

d Seb. 16.6.

e Seb. 2.9.

f Seb. 2.9.

g Seb. 16.7.

h 2.9. Luka 18.7.

i Seb. 2.23. Roma 8.29.

j 2 Thes. 2.13. Efe. 1.4.

k 1.14,22. Roma 16.26.

l Heb. 10.22; 12.24.

m 2 Pet. 1.2. Juda 1.2. Roma 1.7.

n Dan. 4.1; 6.25.

o 2 Kor. 1.3. Efe. 1.3.

p Roma 15.6.

q Tit. 3.5.

r 2 Kor. 8.15.

s 2 Thes. 2.16. Roma 6.23.

t 3.21. 1 Kor. 15.20. 1 Thes. 4.14.

u 3.7. Mat. 25.34. Hlab. 27.4.

v 1 Kor. 9.25.

w 5.4.

x Kol. 1.5. 2 Tim. 4.8. Juda 1.1.

y Mat. 6.20.

z Gal. 3.23. Joha. 10.28,29.

a Efe. 2.8.

b Mat. 5.12.

c 4.13. 2 Kor. 6.10.

d Roma 8.18.

e 5.10. 1 Tim. 4.8.

f 4.13. 2 Kor. 6.10.

g Jak. 1.2.

h Jak. 1.3. Roma 5.4.

i Jobe 23.10. Zaga 17.3. Isa. 48.10. Zek. 13.9. Isam. 3.18.

j Jobe 23.10. Zaga 17.3. Isa. 48.10. Zek. 13.9. Isam. 3.18.

k 1 Kor. 3.13.

l Roma 2.29. 1 Kor. 4.5.

m Roma 2.7,10.

n Roma 2.7,10.

o 1.13. 4.13. 1 Kor. 1.7.

p 1 Joha. 4.20.

q Joha. 20.29. Heb. 11.1,27.

r Joha. 16.22.

s 5.4. Heb. 10.36.

t Roma 6.22.

u Roma 1.2.

v Mat. 13.17. Luka 10.24. 2 Pet. 1.19,20.

w Dan. 2.44. Hag. 2.7. Luka 24.27.

x Dan. 9.24,26.

y 2 Pet. 1.21. Roma 8.9.

z Neh. 9.30. Mat. 26.24.

a Hlab. 22.1,6. Isa. 53.3-8. Seb. 3.18.

b Luka 24.26.

c Luka 24.26.

d Joha. 12.41. 1 Kor. 15.4.

e Dan. 12.4,9,13.

f Heb. 11.39,40.

g Seb. 2.2-4.

h Eks. 25.20. Dan. 8.13; 12.5-7. Efe. 3.10.

i Jak. 1.25.

j Efe. 6.14.

k 4.7; 5.8. 1 Thes. 5.6.

l 1.7.

m 1.22. 1.2.

n 4.2,3. Roma 12.2.

o Seb. 17.30. Efe. 4.18.

p 1 Thes. 4.7. 2 Kor. 7.1. Heb. 12.14. 2 Pet. 3.11. 1 Joha. 3.3. Luka 1.75.

q 1.18. Gal. 1.13.

r Levi 11.44.

s Dute. 10.17. Jak. 2.1.

t Hlab. 62.12.

u 2.11. Heb. 11.13.

v 3.15. Roma 11.20.

w Roma 3.24.

x Roma 8.21. 1 Kor. 6.20.

y 1.18. Gal. 1.13.

z Hez. 20.18. Gal. 3.13; 4.5.

a Seb. 20.28. Mat. 20.28.

b Joha. 1.29. 1 Kor. 5.7.

c Heb. 9.14.

d Seb. 2.23. Roma 3.25. Efe. 3.11. 2 Tim. 1.10. Isam. 13.8.

e Joha. 17.24. Efe. 1.4.

f Heb. 1.2. 2 Tim. 1.9. Tit. 1.2.

g Joha. 12.44.

h Seb. 2.24.

i 3.22. Heb. 2.9. Seb. 3.13. Fil. 2.9.

j Roma 4.25.

k Seb. 15.9. Jak. 4.8. Joha. 17.17.

l 1.2,13.

m Joha. 13.34.

n Roma 12.9.

o 1 Tim. 1.5.

p 2.17; 3.8. Heb. 13.1.

q 1 Tim. 1.5.

r 4.8.

s 1.3. 2.2.

t Joha. 1.13. Mat. 19.28.

u Jak. 1.18.

v 1.23,25. Seb. 10.36,37.

w Heb. 4.12.

x 1 Joha. 3.9.

y Isa. 40.6,8. Jak. 1.11.

z 1 Kor. 7.31.

a Hlab. 102.12,26; 111.8; 119.89. Mat. 5.18; 24.35. Luka 16.17; 21.33.

b 1.23,25. Seb. 10.36,37.

c 1.23,25. Seb. 10.36,37.