NdebeleTeam » Philemon » 1

Isibingelelo

1 UPawuli isibotshwa sikaKristu Jesua loTimothi umzalwaneb, kuFilimoni othandekayo lesisebenzi kanye lathicd, 2 lakuApifiya othandekayo, lakuArkiphoe owebutho kanye lathif, lakubandla elisendlini yakhog: 3 Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristuh.

UPawuli ubabaza ukholo lukaFilimoni

4 Ngiyambonga uNkulunkulu wami, ngikuphatha ngezikhathi zonke emikhulekweni yamii, 5 ngisizwaj ngothando lwakhok langokholo olalo eNkosini uJesu lakubo bonke abangcwelel, 6 ukuze ukuhlanganyela kokholo lwakho kube lamandla elwazini lwento yonke enhle ekini kuKristu Jesum. 7 Ngoba silentokozo enkulun lenduduzo ethandweni lwakhoo, ngoba imibilini yabangcwelep yavuselelwa ngawe, mzalwaneq.

UPawuli ukhuluma ngoOnesimo

8 Ngalokho, lanxa ngilesibindi esikhulu kuKristu sokuthi ngikulayer into efaneleyos, 9 kanti ngenxa yothando kungcono ukuthi ngincenget, nginjengonje, uPawuli omdalau, esengiyisibotshwa futhi sikaJesu Kristuv. 10 Ngiyakuncengaw ngomntanamix, engimzeleyo kuzibopho zamiy, uOnesimoz, 11 okade engelasizo kuwea, kodwa khathesi-ke ulosizo kuwe lakimib, 12 engimbuyisela kuwe; kodwa wena, memukelec, okuyikuthi imibilini yamid; 13 ebengifisa mina ukumbamba abe lamie, ukuze angisebenzele esikhundleni sakhof kuzibopho zevangelig; 14 kodwa kangithandanga ukwenza ulutho ngaphandle kwemvumo yakho, ukuze okuhle kwakho kungabi ngokokubanjwa ngamandlahi, kodwa njengokwesihlej.

15 Ngoba mhlawumbe wehlukaniswa lawek okwesikhatshanal ngenxa yalokhu, ukuze ubuye umemukele phakadem; 16 angabe esaba njengesigqili, kodwa ngaphezu kwesigqilin, umzalwane othandekayo, ikakhulu kimi, kodwa kakhulu kangakanani kuweo konke enyameni leNkosinip. 17 Ngakho uba usithi ngingumhlanganyeli lawe, memukele njengamiq. 18 Kodwa uba ekone ngolutho kumbe elomlandu, lokho kubalele kimi; 19 mina Pawuli ngibhale ngesandla sami, mina ngizahlawular; ukuthi ngingatsho kuwe ukuthi lawe uqobos ulomlandu oseleyo kimi. 20 Yebo, mzalwane, sengathi ngingaba lentokozo ngawe eNkosinit; uvuselele imibilini yami eNkosiniu.

Isicino

21 Ngikubhalele ngithemba ukulalela kwakho, ngisazi ukuthi lawe uzakwenza okungaphezu kwalokho engikutshoyov. 22 Futhi ngesikhathi esifananayo ungilungisele lami indawow yokuhlala; ngoba ngiyathembax ukuthi ngemikhuleko yenu ngizanikwa kiniy.

23 Uyakubingelelaz uEpafraa oyisibotshwa kanye lami kuKristu Jesub, 24 uMarkoc, uAristakod, uDemae, uLukaf, izisebenzi kanye lamig.

25 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lomoya wenu. Amenih.

a 1.9. Efe. 3.1.

b Seb. 16.1. Heb. 13.23.

c 1.24. 2 Kor. 8.23.

d Fil. 2.25.

e Kol. 4.17.

f Fil. 2.25.

g Roma 16.5.

h Roma 1.7.

i Roma 1.8,9. 2 Tim. 1.3.

j Efe. 1.15. Kol. 1.4. Mat. 7.6.

k 1 Thes. 1.3.

l 1 Thes. 1.3.

m Fil. 1.9.

n 2 Kor. 7.4.

o 2 Kor. 7.13.

p 1.20. 2 Kor. 6.12. 7.15. Fil. 1.8.

q 1.20. 2 Tim. 1.16.

r 1 Thes. 2.6.

s Efe. 5.4.

t Roma 12.1.

u Luka 1.18. Tit. 2.2.

v 1.9. Efe. 3.1.

w Roma 12.1.

x 3 Joha. 1.4.

y 1 Kor. 4.15.

z 1.20. Kol. 4.9.

a Luka 17.10.

b 2 Tim. 2.21; 4.11.

c Luka 23.7.

d Gen. 15.4.

e 2 Thes. 2.6.

f 1 Kor. 16.17.

g Fil. 1.13.

h 1 Pet. 5.2.

i 2 Kor. 9.7.

j 1 Pet. 5.2.

k Gen. 45.5,8.

l 2 Kor. 7.8. Gal. 2.5.

m Mat. 6.2.

n 1 Kor. 7.22. Efe. 6.5.

o 1 Tim. 6.2. Mat. 23.8.

p Kol. 3.22.

q 2 Kor. 8.23.

r 1 Kor. 16.21.

s 2 Kor. 9.4.

t 1.10.

u 1.7.

v 2 Kor. 2.3.

w Seb. 28.23.

x Fil. 2.24.

y Heb. 13.19. 2 Kor. 1.11.

z 1.23,24. Kol. 4.10,12,14.

a Kol. 1.7.

b Roma 16.7.

c Seb. 12.12.

d Seb. 19.29.

e Kol. 4.14.

f Kol. 4.14.

g 1.1.

h Gal. 6.18.