NdebeleTeam » 1 Timothy » 6

Mayelana lezigqili

6Bonke abangaphansi kwejogwe, izigqilia, kabathi amakhosi abo afanele konke ukuhlonitshwa, ukuze ibizo likaNkulunkulub lemfundisocd kungahlanjazwae; 2 labalamakhosi akholwayo bangawadeleli, ngoba engabazalwanef; kodwa kulalokhu kabawasebenzele, ngoba ekholwa njalo ethandeka, abahlanganyeli benzuzo. Fundisa njalo ukhuthaze lezizintog.

Imfundiso yamanga ibanga okubi

3 Uba kukhona ofundisa okwehlukileyoh, njalo engavumelani lamazwi aphilileyoi, aweNkosi yethu uJesu Kristu, lemfundiso evumelana lokukhonza uNkulunkuluj, 4 uyazikhukhumezak1, engazi luthol, kodwa ubulawa yinkani lemibuzom lokuphikisana ngamazwin, okuvela kukho umonao, umbangop, ukuthukaq, imicabango emibi, 5 ukuxabaxabanar kwabantu abangqondo yabo yonakeles, labalahlekelwe liqiniso, besithi ukukhonza uNkulunkulu kuyindlela yenzuzot. Zehlukanise labanjalou.

6 Kodwa ukukhonza uNkulunkuluv lokwenelaw kuyinzuzo enkulux; 7 ngoba kasizanga lalutho emhlabeniy; kusobala ukuthi kasiyikusuka lalutho; 8 kodwa uba silokudla lezembathoz sizakweneliswa yikhoa. 9 Kodwa abafisa ukunothab bawela ekulingweni lemjibilenic, lenkanukweni ezinengi zobuphukuphuku ezilimazayo, ezicwilisela abantu encithakalweni lekubhujiswenid; 10 ngoba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubie; abanye beyifisa, baduhile ekholweni, bazigwaza ngenhlungu ezinengi.

Ezinye izeluleko zikaPawuli

11 Kodwa wena, O muntu kaNkulunkuluf, balekela lezizintog; njalo udingisise ukulungahi, ukwesaba uNkulunkuluj, ukholok, uthandol, ukubekezela, ubumnenem. 12 Lwanano ukulwa okuhle kokholo, ubambelele empilweni ephakadep, owabizelwa kuyoq, wavuma uvumo oluhle phambi kwabafakazi abanengi. 13 Ngiyakulayar phambi kukaNkulunkulus ophilisa konket, loKristu Jesu owafakaza uvumo oluhle phambi kukaPontiyusi Pilatuu, 14 ukuthi ugcine umthetho ungelasiciv, ungasolekiw, kuze kubex sekubonakaleni kweNkosi yethu uJesu Kristuy, 15 ozakubonakalisa ngezakhe izikhathiz obusisiweyoa loSomandla oyedwa, iNkosi yamakhosibc, loMbusi wababusid, 16 yena yedwa olokungafie, ohlala ekukhanyeni okungelakusondelelwafg, akulamuntu ebantwini owambonayo, kumbe ongambonah; okukuye udumoij lamandla aphakadek. Ameni.

17 Laya abanothileyo emhlabeni wakhathesil ukuthi bangazigqajim, bangathembelino ekungaqondini kwenothop, kodwa kuNkulunkulu ophilayoqr osipha ngokunothas zonke izinto ukuze sithokoze, 18 benze okuhle, banothe emisebenzini emihlet, balungele ukupha, ukwabelana ngesihleu2, 19 bazibekele isisekelov esihle sibekelwa okuzayo, ukuze babambe impilo elaphakadew.

Isicino

20 O Timothi, londoloza kuhle okubekwe kuwex, uxwayey ukukhuluma okuyize okungcolileyo lokuphikisana kwalokho okuthiwa lulwazi kungeyisiloz, 21 okuthe abanye ngokukuvuma baduhaa ekholweni.

Umusa kawube lawe. Ameni.

a Tit. 2.9. Efe. 6.5.

b 5.14. Isa. 52.5. Roma 2.24. Tit. 2.5. Tit. 2.8.

c Tit. 2.10.

d 4.13.

e Jak. 2.7.

f 4.6. Filim. 1.16. Mat. 23.8.

g 4.11; 5.7.

h 1.3.

i 1.10. 2 Tim. 1.13. Tit. 2.8.

j 2.10. Tit. 1.1.

k 3.6. 2 Tim. 3.4.

1 uyazikhukhumeza: kumbe, uyisithutha.

l 1.7. 1 Kor. 8.2.

m 1.4.

n 2 Tim. 2.14.

o Gal. 5.20,21.

p Gal. 5.20,21.

q Efe. 4.31.

r 1.6. 1 Kor. 11.16.

s 2 Tim. 3.8. Tit. 1.15.

t Tit. 1.11. Fil. 3.19. 2 Pet. 2.3.

u 2 Tim. 3.5. Roma 16.17.

v 4.8. 2.10.

w Fil. 4.11. Heb. 13.5.

x Zaga 28.25. Zaga 15.16.

y Jobe 1.21. Tshu. 5.15,16. Jobe 27.19. Hlab. 49.17. Zaga 27.24.

z Gen. 28.20. Zaga 27.26,27.

a Fil. 4.11. Heb. 13.5.

b Mat. 13.22; 19.23. Jak. 5.1. Zaga 23.4.

c 3.7.

d 1.19.

e Luka 16.14. 2 Tim. 3.2. Hlab. 119.36.

f 2 Tim. 3.17. Dute. 33.1.

g 2 Tim. 2.22.

h 2 Tim. 2.22.

i Zaga 15.9.

j 2.10.

k 1.14.

l 1.14.

m 2 Tim. 2.25.

n 1.18. 2 Tim. 4.7. Kol. 2.1. 1 Kor. 9.25,26. Fil. 3.14. Heb. 12.1.

o Luka 13.24.

p 5.19. Fil. 3.12.

q 1 Pet. 5.10.

r 1.18.

s 5.21.

t Joha. 5.21. Dute. 32.39.

u Mat. 27.11. Joha. 18.37. Isam. 1.5; 3.14.

v 1 Thes. 5.23.

w 3.2.

x Fil. 1.6,10. 1 Thes. 3.13.

y 2 Thes. 2.8.

z 2.6.

a 1.11.

b Isam. 17.14; 19.16.

c 1.17.

d Isam. 17.14; 19.16.

e 1.17.

f 1.17.

g Jobe 37.23. 1 Joha. 1.5.

h Joha. 1.18.

i Isam. 4.9,11; 5.12,13; 7.12.

j 1.17.

k 1 Pet. 4.11. Juda 1.25. Isam. 1.6; 5.13.

l 2 Tim. 4.10.

m Roma 11.20.

n Mark. 10.24.

o 4.10.

p Zaga 23.5.

q 4.10.

r 3.15.

s Seb. 14.17; 17.25.

t 5.10. Luka 12.21. Gal. 6.10. Tit. 3.8,14.

u Roma 12.13. Gal. 6.6. Heb. 13.16.

2 ukwabelana ngesihle: kumbe, ubudlelwano.

v Mat. 6.20. 2 Kor. 8.10. Mat. 19.21.

w 6.12.

x 2 Tim. 1.14. 2 Tim. 1.12. Tit. 1.9. Isam. 3.3.

y 1.4. 2 Tim. 2.16. 2 Tim. 2.14.

z Tit. 1.14.

a 1.6.