NdebeleTeam » 1 Timothy » 5

5Ungamkhalimelia omdala, kodwa meluleke njengoyihlob; abatsha njengabafowenu; 2 abesifazana abadala njengonyoko; abesifazana abatsha njengabodadewenu, ekuhlambulukeni konkec.

UTimothi welulekwa ngokuphatha abafelokazi ebandleni

3 Hlonipha abafelokazi abangabafelokazi isibilid. 4 Kodwa uba umfelokazi othile elabantwana loba abazukulue, kabafunde kuqala ukuhloniphaf indlu yakwabo, kabenanise umkhondo kubazali; ngoba lokhu kuhleg kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu. 5 Lowo-ke ongumfelokazi isibilih osele yedwa uthembele kuNkulunkului, uhlala ekunxuseni lemikhulekwenij ebusuku leminik. 6 Kanti lowo ozinikela ekuzithokoziseni, ufile ephilal. 7 Laya-ke ngalezizintom, ukuze bangasolekin. 8 Kodwa uba umuntu engondli abakiboo, ikakhulu abendlu1 yakhep, uluphikile ukholoq, futhi mubi kulongakholwayor.

9 Kangabalwa umfelokazi ongaphansi kweminyaka engamatshumi ayisithupha, umfazi owake wenda endodeni kanyes, 10 onconywa ngemisebenzi emihlet, uba ondle abantwana, uba engenise izihambiu, uba egezise inyawo zabangcwelev, uba esize abahluphekayow, uba ekhuthalelex wonke umsebenzi omuhley. 11 Kodwa abafelokazi abatsha ubalez; ngoba nxa sebelenkanuko ezimelana loKristua, bafuna ukwenda; 12 balokulahlwa, ngoba bachithileb ukholo lwabo lokuqala. 13 Futhi-ke ngesikhathi esifananayo bafunda ukuvilapha bezula lezindluc, futhi bengavilaphi kuphela, kodwa babuye bahlebed bengena kokungeyisikho okwaboe, bekhuluma okungafanelanga. 14 Ngakho ngifisa ukuthi abafelokazi abatsha bendef, bazale abantwana, baphathe umuzi wabog, banganikih isitha lathuba lokuthukai. 15 Ngoba lakhathesi abanye sebephambukej balandela uSathanek. 16 Uba okholwayo owesilisa kumbe okholwayo owesifazana elabafelokazi, kabasizel, njalo ibandla lingathwaliswa nzima, ukuze lisizem abangabafelokazi isibilin.

Mayelana labadala bebandla

17 Abadalao abaphatha kuhlep bafaneleq ukuhlonitshwa ngokuphindiweyors, ikakhulu labo abasebenza nzima elizwini lekufundisenit; 18 ngoba umbhalo uthiu: Ungayifaki isayeke inkabi ebhulayov; futhi uthi: Isisebenzi sifanele iholo lasow. 19 Ungalemukeli icala elimelana lomdalax, ngaphandle phambi2 kwabafakazi ababili kumbe abathathuy. 20 Abonayo basolez phambi kwabo bonkea, ukuze abanye labo babe lokwesabab. 21 Ngiyakulayisisacd phambi kukaNkulunkulu leNkosi uJesu Kristu lengilosi ezikhethiweyo, ukuze uzigcine lezizinto ngokungaqumi ngaphambili, ungenzi lutho ngokubandlululae. 22 Ungaphangisi ukubeka izandlaf phezu komuntug, futhi ungahlanganyeli ezonweni zabanyeh; uzigcine wena umsulwai.

23 Ungabe usanatha amanzi wodwa, kodwa sebenzisa iwayini elilutshwanaj, ngenxa yesisu sakho lemikhuhlane yakho futhifuthik. 24 Izonol zabanye abantu zisobalam, zibaqalela ukuya ekugwetshwenin; kanti ezabanye ziyalandela. 25 Ngokunjalo lemisebenzi emihle isobalao; laleyo eyehlukileyo ingeke ifihlakalep.

a Levi 19.32.

b 5.17,19.

c 4.12.

d 5.5,16.

e Hlu. 12.14.

f Mat. 15.4-6. Mark. 7.10-13. Efe. 6.1,2. Gen. 45.9-11.

g 2.3.

h 5.5,16.

i 4.10; 6.17. 1 Pet. 3.5.

j Luka 2.37. 1 Kor. 7.32.

k 1 Thes. 2.9.

l Isam. 3.1.

m 4.11; 6.2.

n 3.2.

o Seb. 4.23; 24.23. Isa. 58.7.

1 abendlu: kumbe, izihlobo.

p Gal. 6.10.

q Isam. 2.13. 2 Tim. 3.5. Tit. 1.16. 2 Pet. 2.1. 1 Joha. 2.22,23. Juda 1.4. Isam. 3.8. Mat. 10.33.

r 1 Kor. 6.6; 10.27; 14.22-24. 2 Kor. 6.14,15.

s 3.2. Luka 2.36.

t Seb. 6.3.

u 3.2. Seb. 16.15.

v Hlu. 19.21. Luka 7.38,44. Joha. 13.5,14. Gen. 18.4.

w 5.16.

x 6.18.

y 2.10.

z 4.7.

a Isam. 18.3,7,9.

b Mark. 7.9.

c Zaga 7.12.

d 3 Joha. 1.10.

e 2 Thes. 3.11.

f 1 Kor. 7.9.

g Tit. 2.5.

h 6.1.

i Roma 7.8. Tit. 2.8.

j 1.6.

k 1 Kor. 5.5.

l 5.10.

m 5.10.

n 5.3,5.

o 4.14. 5.19. Tit. 1.5. Seb. 11.30.

p Roma 12.8. 1 Thes. 5.12.

q Roma 15.27. 1 Kor. 9.10,11,14. Gal. 6.6. 1 Thes. 5.13.

r Dute. 21.17.

s Seb. 28.10. Fil. 2.29.

t 4.13. Roma 12.7.

u Jak. 2.23.

v Dute. 25.4. 1 Kor. 9.9. Levi 19.13.

w Mat. 10.10. Luka 10.7.

x 4.14. 5.19. Tit. 1.5. Seb. 11.30.

2 phambi: kumbe, ngaphansi.

y Dute. 19.15.

z Efe. 5.11. 2 Tim. 4.2. Tit. 1.13; 2.15.

a Gal. 2.14.

b Dute. 13.11.

c 1 Thes. 4.6.

d 6.13. 2 Tim. 2.14; 4.1. Roma 9.1.

e 2 Kor. 5.16.

f 4.14. Seb. 6.6. 2 Tim. 1.6.

g 3.10.

h 2 Joha. 1.11.

i Jak. 1.27. Hlab. 50.18.

j 3.3,8.

k Hlab. 104.15.

l 5.20,22.

m 5.25. Gal. 5.19.

n Tit. 3.11.

o 5.25. Gal. 5.19.

p Zaga 10.9. Hlab. 37.6. Mat. 5.15,16.