NdebeleTeam » 1 Timothy » 4

UPawuli uxwayisa uTimothi ngabafundisi bamanga

4UMoya-kea utsho ngokucacileyob ukuthi ngezikhathi zokucinac abanye bazahlehlela nyovane ekholwenid, balalele omoya abaduhisayoe lemfundiso zamadimoni, 2 ekuzenziseni kwabaqambimangafg, betshiswe kwezabo izazela ngensimbi etshisayoh, 3 besalela ukuthathanai, bezilaj ukudla uNkulunkulu akudalileyok ekwemukelweni lokubonga ngabakholwayol labazi iqinisom; 4 ngoba sonke isidalwa sikaNkulunkulu sihlen, kakulahlwa lutho, uba lwemukelwa kanye lokubongao; 5 ngoba luyangcweliswa ngelizwi likaNkulunkulup langomkhulekoq.

6 Uba ubeluleka lezizinto abazalwane uzakuba yisikhonzi esihle sikaJesu Kristu, wondliwe emazwini okholor, lawemfundiso enhles oyilandelayo ngokunanzelelat. 7 Kodwa wale inganekwane ezimbi lezezalukaziuv. Uzejwayezew ukukhonza uNkulunkulux; 8 ngoba ukwejwayeza umzimba kulokusiza okuncinyaney1; kodwaz ukukhonza uNkulunkulu kusiza ezintweni zonkea, kulesithembiso sempilob yalamuhla lezayo. 9 Lithembekile ilizwi njalo lifanele konke ukwemukelwac. 10 Ngoba ngalokho lathi siyasebenza nzima futhi siyathukwad ngoba sithembelee kuNkulunkulu ophilayof onguMsindisi wabo bonke abantug, ikakhulu wabakholwayo.

UTimothi welulekwa ngokuhamba langokufundisa

11 Laya ngalezizinto ufundiseh. 12 Kungabi lamuntui odelela ubutsha bakhoj, kodwa wobak yisibonelo kwabakholwayol elizwini, ekuhambenim, ethandwenin, emoyeni, ekholwenio, ekuhlambulukenip. 13 Ngize ngifike, nanzelela ekubaleni, ekulayeniq, ekufundisenir. 14 Ungadeleli isiphiwo esikuwes, owasiphiwa ngesiprofethot kanye lokubekwau izandla zobudalav. 15 Nakana ngalezizinto, ube kulezizinto, ukuze ukuqhubeka kwakhow kubonakale phakathi kwabo bonke2. 16 Zinanzelele wenax lemfundisoy. Hlala kulezizinto; ngoba ngokwenza lokho uzazisindisa wenaz kanye lalabo abakuzwayoa.

a Joha. 16.13.

b Mat. 24.23. Juda 1.4. 1 Kor. 11.19; 2 Thes. 2.3,9.

c 2 Tim. 3.1. 2 Pet. 3.3. 1 Joha. 2.18. Juda 1.18.

d Luka 8.13.

e 1 Joha. 4.6. Mat. 7.15; 24.11. 2 Pet. 2.1. Isam. 16.13,14.

f Roma 16.18. 2 Pet. 2.3. 2 Thes. 2.11.

g Mat. 23.28. Luka 12.1.

h Efe. 4.19.

i Dan. 11.37. Kol. 2.20. 1 Kor. 7.28,36,38. Heb. 13.4.

j 1 Kor. 14.34. Dute. 4.12.

k Roma 14.3,6,17. 1 Kor. 8.8. Kol. 2.16.

l 4.4. Dute. 8.10. Roma 14.6.

m 2 Pet. 2.21.

n Gen. 1.31. Seb. 10.15.

o 4.4. Dute. 8.10. Roma 14.6.

p Gen. 1.31. Seb. 10.15.

q 2.1.

r 2 Tim. 3.14,15. 1 Pet. 2.2.

s 4.13.

t 2 Tim. 3.10.

u 5.11. Seb. 25.11. 2 Tim. 2.23. Tit. 3.10.

v 1.4. 2 Tim. 2.16,23. Tit. 3.9.

w Heb. 5.14.

x 2.10.

y Kol. 2.23.

1 okuncinyane: kumbe, okwesikhatshana.

z 6.6.

a 2.10.

b Hlab. 37.4,9,10; 84.11; 85.12; 112.2,3; 145.19. Zaga 19.23; 22.4; 28.10. Mat. 6.33. Mark. 10.30. 1 Pet. 3.9.

c 1.15.

d 1 Kor. 4.12. 2 Kor. 6.5; 11.23. 2 Thes. 3.8.

e 6.17. 5.5.

f 3.15.

g 2.4. Joha. 4.42. 1 Joha. 4.14. Luka 1.47. Hlab. 36.6; 106.21.

h 5.7; 6.2.

i 1 Kor. 16.11. Tit. 2.15.

j 2 Tim. 2.22.

k Tit. 2.7. 1 Kor. 4.16.

l 1 Kor. 10.6.

m Gal. 1.13.

n 1.14.

o 1.14.

p 5.2.

q Seb. 13.15. 2 Tim. 4.2.

r 1.10. 4.16. 4.6. 5.17; 6.1. 2 Tim. 3.10,16. Tit. 2.7,10. Roma 12.7.

s 2 Tim. 1.6. 1 Thes. 5.19.

t 1.18.

u 5.22. 2 Tim. 1.6. Seb. 6.6.

v 5.17. Seb. 20.17.

w Fil. 1.12,25.

2 phakathi kwabo bonke: kumbe, ezintweni zonke.

x Seb. 20.28.

y 1.10. 4.16. 4.6. 5.17; 6.1. 2 Tim. 3.10,16. Tit. 2.7,10. Roma 12.7.

z Hez. 33.9.

a Roma 11.14.