NdebeleTeam » 1 Timothy » 3

Mayelana labaphathi bebandla

3Lithembekile ilizwia elithi: Uba umuntu efisa isikhundla sombonisib, ufisa umsebenzi omuhle; 2 ngakho kumele ukuthi umbonisicd abe ngongasolekiyoe, indoda yomfazi munyef, ozithintayog, oqondileyoh, oziphatha ngokufaneleyo, ophatha kuhle izihambii, olelisu lokufundisaj; 3 angabi yisidakwak, angabi ngothanda ukulwa, anganxwaneli inzuzo embil, kodwa abe mnenem, angabi ngothanda ukuxabanan, angabi ngothanda imalio; 4 ephatha kuhle owakhe umuzip, elabantwana abalalelaq ngenhlonipho yonker, 5 ngoba uba umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaligcina njani ibandla likaNkulunkulu?s 6 Kangabi ngosanda ukukholwa, hlezi ngokukhukhunyezwat awele ekulahlweni kukadiyabholau. 7 Kumele futhi ukuthi abe lobufakazi obuhlev kwabangaphandlew, hlezi awele ekuthukweni lemjibileni kadiyabholax.

8 Ngokunjalo abadikoniy bahloniphekez, bangabi ndimimbilia, bangananzi iwayini elinengib, bangafisi inzuzo embi, 9 babambe imfihlo yokholoc esazeleni esimhlophed. 10 Laba-ke kabaqale bahlolwee, okulandelayo kabakhonze uba bengasolekif. 11 Ngokunjalo omkabo babe ngabahloniphekayog, abanganyeyiyoh, abazithintayo, bethembekile ezintweni zonkei. 12 Abadikoni kababe ngamadoda amfazi munyej, aphatha kuhle abantwana leyawo imizik. 13 Ngoba abakhonze kuhlel bazizuzela isimilo esihlem, lesibindi esikhulun ekholweni olukuKristu Jesu.

14 Lezizinto ngikubhalela zona, ngithemba ukuza kuwe masinyane; 15 kodwa uba ngibambeka, ukuze wazi ukuthi kufanele uziphathe njani endlini kaNkulunkuluo, elibandlap likaNkulunkulu ophilayoq, insikar lesisekelo seqinisos. 16 Kuyavunywa-ke ukuthi yinkulu imfihlot yokukhonza uNkulunkuluu: UNkulunkulu wabonakaliswa enyameniv, wathiwa ulungile kuMoyaw, wabonwa zingilosix, watshunyayelway ezizweniz, wakholeka emhlabenia, wenyuselwab ebukhosinic.

a 1.15.

b Seb. 1.20.

c 3.4. Tit. 1.6,8.

d Seb. 20.28.

e 5.7, 6.14.

f 3.12. 5.9.

g 3.11. Tit. 2.2.

h 2.9. Tit. 1.8; 2.2,5. 2 Tim. 1.7. Tit. 2.6,12.

i 5.10. Tit. 1.8. 1 Pet. 4.9. Jobe 31.32.

j 2 Tim. 2.24.

k 3.8. Levi 10.9. Efe. 5.18.

l 3.8. 1 Pet. 5.2.

m Tit. 3.2. Fil. 4.5.

n Tit. 3.2. 2 Tim. 2.24.

o Heb. 13.5.

p 3.12. Tit. 1.6.

q 3.12. Tit. 1.6.

r 3.8,11. 2.2. Tit. 2.7. Fil. 4.8. Tit. 2.2.

s 3.15. 1 Kor. 10.32.

t 6.4.

u Isa. 14.12. 2 Pet. 2.4. Juda 1.6,9.

v Seb. 6.3.

w Mark. 4.11.

x 6.9. 2 Tim. 2.26.

y 3.12. Fil. 1.1.

z 3.11. Fil. 4.8. Tit. 2.2.

a 5.23. 3.3. Tit. 2.3.

b 5.23. 3.3. Tit. 2.3.

c 1.19. 3.16.

d 2 Tim. 1.3.

e 5.22.

f Tit. 1.6,7. 1 Kor. 1.8. Kol. 1.22.

g 3.8.

h 2 Tim. 3.3. Tit. 2.3.

i 3.2.

j 3.2.

k 3.4.

l Mat. 25.21. Luka 16.10.

m Seb. 20.28.

n Seb. 4.29.

o Heb. 3.6. Efe. 2.21,22. 2 Tim. 2.20.

p 3.5.

q 4.10; 6.17. Hlab. 42.2.

r Zaga 9.1.

s 2.7.

t 1.19. 3.16.

u 2.10.

v Joha. 1.14. 1 Joha. 4.2,3.

w Mat. 3.16. Joha. 1.32,33; 15.26; 16.8,10. Roma 1.4. 1 Pet. 3.18. 1 Joha. 5.6. Jer. 23.6; 33.16. 1 Kor. 1.30.

x 1 Kor. 15.5-8. Mat. 28.2. Mark. 16.5. Luka 2.13; 24.4. Joha. 20.12.

y Gal. 2.2.

z 2.7. Efe. 3.5,6,8. Kol. 1.27.

a Kol. 1.6,23. 2 Thes. 1.10.

b Seb. 1.2. 1 Pet. 3.22.

c Luka 9.31.