NdebeleTeam » 1 Timothy » 2

Imithetho yenkonzo yebandla

2Ngakho kuqala kukho konke ngikhuthazaa ukuthi ukunxusabc, imikhulekode, ukulabhelaf, ukubongag kwenzelwe abantu bonke; 2 amakhosih, labo bonke abayiziphathamandlai1, ukuze sichithe impilo elokuthula lepholileyoj kukho konke ukukhonza uNkulunkulu lenhloniphok; 3 ngoba lokhu kuhlel kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu uMsindisi wethum, 4 ofuna ukuthi bonke abantu basindiswen njalo beze elwazini lweqinisoo. 5 Ngoba munye uNkulunkulup, njalo munye umlamuliq phakathi kukaNkulunkulu labantu, umuntu uKristu Jesur, 6 owazinikela yena ukuba lihlawulo labo bonkes, ubufakazi ngezikhathi ezifaneleyot, 7 mina engamiselwa khona ukuba ngumtshumayeli lomphostoliu (ngikhuluma iqiniso kuKristu, kangiqambi mangav) umfundisi wabezizwew ekholweni leqiniswenix.

8 Ngakho ngifisa ukuthi amadoda akhuleke kuyo yonke indawoy, ephakamisaz izandla ezingcwelea, engelalaka lokuxabanab. 9 Ngokunjalo labesifazana bazicecise ngezigqoko ezifaneleyoc, lenhlonipho lokuqondad, kungabi ngenwele ezelukiweyo, kumbe igolide, kumbe amapharele*e, kumbe izembatho ezidulayof, 10 kodwag, okufanele abesifazana abathi bakhonza uNkulunkuluh, ngemisebenzi emihlei. 11 Owesifazana kafunde ngokuthulaj ekuzithobeni konkek. 12 Kodwa kangivumeli owesifazana ukuthi afundise, kumbe abe lamandla phezu kowesilisa, kodwa abe ekuthulenil. 13 Ngoba uAdamu wabunjwa kuqalam, emva kwalokho uEvan; 14 futhi uAdamu kakhohliswanga, kodwa owesifazanao esekhohlisiwe waba sesiphambekweni, 15 kodwa uzasindiswa ngokuzala abantwanap, uba behlala ekholweni lethandweni lebungcweleni kanye lokuqondaq.

a 1 Thes. 4.1.

b Efe. 6.18. Jak. 5.16.

c Fil. 4.6.

d Efe. 6.18. Jak. 5.16.

e Fil. 4.6.

f 4.5.

g Fil. 4.6.

h Ezra 6.10.

i Tit. 3.1. Roma 13.1.

1 abayiziphathamandla: kumbe, abasendaweni ephezulu.

j Esta 13.2.

k 3.4.

l 5.4. Roma 12.2.

m Luka 1.47.

n 4.10. Hez. 18.23. Joha. 3.16,17. Tit. 2.11.

o 2 Tim. 3.7. Joha. 17.3. 2 Tim. 2.25.

p Roma 3.30.

q Gal. 3.19,20. Heb. 8.6; 9.15; 12.24. Seb. 4.12. Roma 8.34.

r Roma 1.3.

s Mat. 20.28. Efe. 1.7. Kol. 1.14. Tit. 2.14.

t 6.15. Tit. 1.3. Roma 5.6. Efe. 1.10. Gal. 4.4. Efe. 3.5.

u 1 Kor. 9.1.

v Roma 9.1.

w Seb. 9.15; 13.2.

x 3.15.

y Mal. 1.11. Joha. 4.21.

z Hlab. 119.48. Isa. 1.15.

a Hlab. 24.4.

b Jak. 1.6.

c 1 Pet. 3.3. Isa. 3.18-22. Tit. 2.3.

d 3.2. 2.15. Tit. 2.4,5.

e Isam. 21.21.

f Seb. 20.33.

g 1 Pet. 3.4.

h 2.2. 3.16; 4.7,8; 6.3,6,11. 2 Pet. 1.3.

i 5.10. Seb. 9.36.

j 2 Thes. 3.12.

k Gen. 3.16. 1 Kor. 14.34.

l 2 Thes. 3.12.

m Gen. 1.27; 2.8.

n Gen. 2.18,22. 1 Kor. 11.8,9.

o Gen. 3.6. 2 Kor. 11.3.

p Gal. 4.4.

q 3.2. 2.15. Tit. 2.4,5.