NdebeleTeam » 1 Timothy » 1

Isibingelelo

1 UPawuli, umphostoli kaJesu Kristu njengokomlayoa kaNkulunkulu uMsindisi wethub, loweNkosi uJesu Kristu ithemba lethuc, 2 kuTimothid umntanami weqiniso ekholwenief: Umusag, isihawuh, ukuthulai okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu loJesu Kristu iNkosi yethu.

UPawuli uxwayisa uTimothi ngokufundisa okungamanga

3 Njengoba ngakukhuthazaj ukuthi uhlale eEfesuk, ngisiyal eMakedoniyam, ukuze ulaye abathile ukuthi bangafundisi imfundiso eyehlukileyon, 4 futhi bangananzeleli izinganekwaneo lendaba zosendo olokuzalanap ezingapheliyo, ezibanga ukuphikisanaqr kulokwakha kukaNkulunkulu okusekholwenis. 5 Kodwa injongo yomlayo luthandot oluvela enhliziyweni emhlopheu lakusazela esihlev lekholweniw olungelakuzenzisax; 6 kulokhu abathile abaduhe1 kukho baphambukelay ekukhulumeni okuyizez, 7 befunaa ukuthi babe ngabafundisi bomlayob, bengaqedisisic lezinto abazitshoyo, kumbe langezinto abaziqinisayod. 8 Kodwa siyazi ukuthi umlayo ulungilee, uba umuntu ewusebenzisa ngokomlayo, 9 esazi lokhu, ukuthi umlayo kawubekelwa olungileyof, kodwa abangelamlayo labangalaleliyog, abeyisa uNkulunkuluh labayizonii, abangangcwelej labangakholwayok, ababulala oyise lababulala onina, ababulala abantu, 10 izifebel, abesilisa abalalanayomn, abathumba abantuo, abaqambimangap, abephula izifungoq, njalo nxa kukhona okunye okuphambene lemfundiso ephilileyor, 11 njengokwevangeli lenkazimulos kaNkulunkulu obusisiweyot, engaphathiswa lonau.

UPawuli ubonga uNkulunkulu owamhawukelayo

12 Ngiyambonga-ke owanginika amandlav, uKristu Jesu iNkosi yethu, ukuthi wangibona ngithembekilew, wangimisa enkonzwenix, 13 engangikade ngingumhlambaziy lomzingeliz lomthukia; kodwa ngahawukelwab, ngoba ngangikwenza ngokungazi ekungakholwenic; 14 kodwa umusa weNkosid yethu wengezelelwa kakhulu kanye lokholoe lothando olukuKristu Jesuf. 15 Lithembekile lelilizwig njalo lifanele ukwemukelwa konkeh, ukuthi uKristu Jesu weza emhlabeni ukusindisa izonii, engiyinduna yazo minaj; 16 kodwa ngenxa yalokhu ngahawukelwak, ukuze kimi engiyinduna uJesu Kristu abonakalise konke ukubekezela, ngibe yisibonelol kwabazakholwa kuye empilweni ephakade. 17 Kuyo-ke iNkosi eyisimakadem, engabhubhiyono, engelakubonwapq, uNkulunkulu yedwa ohlakaniphileyor, kakube udumost lobukhosi kuze kube nini laninininiu. Ameni.

18 Lumlayo ngiwunika wenav, mntanami Timothiw, njengeziprofethox ezenzakala kuqala ngawe, ukuze ngazo ulwe ukulwa okuhley, 19 ubamba ukholoz lesazela esihlea, abanye abasininayo, bachithekelwa ngumkhumbib mayelana lokholo; 20 okukubo uHimeneyoc loAleksandrod, engibanikele kuSathanee, ukuze bafunde ukuthi bangahlambazif.

a Roma 16.26. Tit. 1.3. Gal. 1.1.

b Luka 1.47. 2 Tim. 1.9.

c Kol. 1.27. Hlab. 71.5.

d Seb. 16.1.

e 1.18. 1 Kor. 4.17.

f Tit. 1.4. Fil. 4.3.

g Roma 1.7.

h 2 Tim. 1.2. Tit. 1.4. 2 Joha. 1.3. Juda 1.2. Gal. 6.16.

i 2 Tim. 1.2. Tit. 1.4. 2 Joha. 1.3. Juda 1.2. Gal. 6.16.

j Tit. 1.5.

k Seb. 18.19.

l Fil. 2.24.

m Seb. 16.12.

n 6.3. Gal. 1.6,7.

o 6.20. 4.7. 2 Tim. 4.4. Tit. 1.14. 2 Pet. 1.16.

p Tit. 3.9.

q Tit. 3.9.

r 6.4. 2 Tim. 2.23.

s Roma 14.19.

t Roma 13.10. Mat. 22.40.

u 2 Tim. 2.22. 1 Pet. 1.22.

v 1.19. Seb. 23.1. 1 Pet. 3.16,21.

w 3.9. Tit. 1.9.

x Roma 12.9.

1 abaduhe: kumbe, abangaqondanga kukho.

y 5.15. 2 Tim. 4.4.

z 6.5. Tit. 1.10.

a Jak. 3.1.

b Luka 5.17.

c 6.4. Kol. 2.18.

d Tit. 3.8.

e Roma 7.16.

f Gal. 3.19; 5.23. Roma 4.15.

g Tit. 1.6,10.

h 1 Pet. 4.18. Juda 1.15.

i 1 Pet. 4.18. Juda 1.15.

j 2 Tim. 3.2.

k Heb. 12.16.

l 1 Kor. 6.9. Heb. 13.4.

m 1 Kor. 6.9. Heb. 13.4.

n Levi 18.22.

o Eks. 21.16. Isam. 18.13.

p Joha. 8.44. Isam. 21.8,27; 22.15.

q Mat. 5.33.

r 4.13. 6.3. 2 Tim. 4.3. Tit. 1.9; 2.1. 2 Tim. 1.13. Tit. 1.13; 2.2,8.

s 2 Kor. 4.4.

t 6.15. Roma 2.16.

u 6.15. Roma 2.16.

v Fil. 4.13.

w 1 Kor. 4.2.

x 2 Kor. 3.6.

y 2 Tim. 3.2.

z Seb. 8.3.

a Roma 1.30.

b 1.16. 1 Kor. 7.25.

c Luka 23.34. Joha. 9.39,41; 15.22; 16.3. Seb. 3.17; 13.27; 17.30; 26.9. Jak. 4.17. Mat. 12.32. Luka 12.48.

d Roma 5.20; 6.1. 1 Kor. 15.10.

e 2.15; 4.12; 6.11. 2 Tim. 1.13; 2.22; 3.10. Tit. 2.2. 1 Thes. 1.3. Luka 7.47,50.

f 2.15; 4.12; 6.11. 2 Tim. 1.13; 2.22; 3.10. Tit. 2.2. 1 Thes. 1.3. Luka 7.47,50.

g 3.1; 4.9. 2 Tim. 2.11. Tit. 3.8. Tit. 1.9.

h 4.9.

i Mat. 9.13. Mark. 2.17. Roma 5.8. 1 Joha. 3.5. Mat. 18.11. Roma 4.25.

j Efe. 3.8.

k 1.13.

l 2 Tim. 1.13.

m 6.16. Hlab. 10.16.

n 6.16.

o Roma 1.23.

p 6.16.

q Kol. 1.15. Heb. 11.27. Joha. 1.18.

r Roma 16.27. Juda 1.25.

s 6.16.

t Isam. 4.9.

u 1 Lan. 29.11. Roma 11.36.

v 6.13. 2 Tim. 2.2.

w 1.2.

x 4.14. 2 Tim. 1.6.

y 6.12. 1 Kor. 9.7. 2 Kor. 10.4. 2 Tim. 2.3,4.

z 3.9. Tit. 1.9.

a 1.5.

b 6.9.

c 2 Tim. 2.17.

d Mark. 15.21. Seb. 19.33. 2 Tim. 4.14.

e 1 Kor. 5.5.

f Seb. 13.45.