NdebeleTeam » 1 Thessalonians » 5

Ukufika kweNkosi

5Kodwa ngezikhathi langemizuzua, bazalwane, kalisweli ukuthi libhalelweb, 2 ngoba lina uqobo liyazi kuhle kakhulu ukuthi usuku lweNkosic luzafika ngokunjalo njengesela ebusukud; 3 ngoba nxa besithie: Ukuthula lokuhlala kuhle, khona ukubhujiswa okujumayofg kuzabehlela, njengomhelo kowesifazana okhulelweyoh, njalo kabasoze baphunyuke. 4 Kodwa lina, bazalwane, kalikho emnyamenii, ukuze lolosukuj luliphuthume njengeselak; 5 lina lonke lingabantwana bokukhanya labantwana beminil; kasisibo abobusuku loba abobumnyamam; 6 ngakho-ke asingalalin njengabanye labo, kodwa asilindeo siqondep. 7 Ngoba abalalayo balala ebusukuq; labadakwayor badakwas ebusukut. 8 Kodwa thina esingabeminiu, asiqondev, sifake isivikelo sesifuba sokholo lothandow, lethemba losindiso libe likhowa, 9 ngoba uNkulunkulu kasimiselangax ulakay, kodwa ukuzuza usindisoz ngeNkosi yethu uJesu Kristu, 10 owasifelayoa, ukuze loba siphaphemeb loba silelec, siphile kanye laye. 11 Ngakho khuthazananid, lakhanee, njengoba lani likwenza.

UPawuli ubalaya ngokuphathana kwabo

12 Kodwa siyalincenga, bazalwane, ukuthi libazi labo abasebenza nzima phakathi kwenuf, labaliphathayo eNkosinig, labalelulekayoh, 13 njalo libahlonipha kakhulu okwedlula amalawulo ethandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthulai. 14 Kodwa siyalikhuthaza1, bazalwane, yelulekani abangelamthethoj, liduduze abadanileyok, lisekele ababuthakathakal, libekezelele bonkem. 15 Qaphelani ukuthi kungabi khona ophindisela omunye okubi ngokubin; kodwa dingisisani ngesikhathi sonke okuhleo lomunye komunye lakibo bonkep. 16 Thokozani njalonjaloqr; 17 khulekanist lingapheziu; 18 bongani kukho konkev; ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu nganiw. 19 Lingamcitshi uMoyax; 20 lingadeleli iziprofethoy; 21 hlolisisani konkez; libambelele kokuhle; 22 dedani kukho konke ukubonakala kobubia.

Isicino

23 Kungathi uNkulunkulu wokuthula uqobob angalenza libe ngcwele ngokupheleleyoc; njalo kungathi umoyad wenu wonke lomphefumulo lomzimbae kungalondolozwaf kungasolekig ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristuh. 24 Uthembekilei yena olibizayoj; laye ozakwenza lokhu.

25 Bazalwane, sikhulekelenik.

26 Bingelelani abazalwane bonke ngokwanga okungcwelel. 27 Ngiyalifungisa ngeNkosi, ukuthi lincwadi ifundwe kubo bonke abazalwane abangcwelem.

28 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lanin. Ameni.

a Seb. 1.7.

b 4.9.

c Luka 17.24.

d Mat. 24.43. 2 Thes. 2.2.

e Luka 12.20.

f Luka 21.34. Jobe 15.21. Hlab. 35.8.

g 2 Thes. 1.9.

h Isa. 13.8.

i Roma 13.12,13. 1 Joha. 2.8.

j Luka 17.24.

k Mat. 24.43. 2 Thes. 2.2.

l Luka 16.8.

m Seb. 26.18.

n 5.10. Mat. 25.5. Roma 13.11.

o 5.10. Mat. 24.42.

p 5.8. 2 Tim. 4.5. 1 Pet. 1.13; 4.7; 5.8. 1 Kor. 15.34.

q 5.10. Mat. 25.5. Roma 13.11.

r Luka 21.34. Roma 13.13. Efe. 5.14.

s Joha. 2.10.

t Seb. 2.15. 2 Pet. 2.13.

u Luka 16.8.

v 5.8. 2 Tim. 4.5. 1 Pet. 1.13; 4.7; 5.8. 1 Kor. 15.34.

w Isa. 59.17. Efe. 6.14,16,17.

x Joha. 15.16. 1 Pet. 2.8.

y 2.16. 1.10. Roma 5.9; 9.22.

z 2 Thes. 2.14. Heb. 10.39. Efe. 1.14.

a Roma 14.9.

b 5.10. Mat. 24.42.

c 5.10. Roma 13.11. Mat. 25.5.

d 4.18.

e Seb. 9.31. Roma 14.19.

f 1 Kor. 16.18. 1 Kor. 16.16.

g 1 Tim. 5.17.

h 5.14. 2 Thes. 3.15.

i Mark. 9.50.

1 siyalikhuthaza: kumbe, siyalincenga.

j 5.14. 2 Thes. 3.15.

k 2.11. Heb. 12.12.

l Seb. 20.35. Roma 15.1.

m 1 Kor. 13.4. Gal. 5.22.

n Levi 19.18. Mat. 5.39. Zaga 17.13.

o Gal. 6.10.

p 3.12.

q Roma 12.12.

r Fil. 3.1.

s Roma 12.12.

t Luka 18.1.

u 1.3.

v Efe. 5.20. Kol. 4.2.

w 4.3.

x Efe. 4.30. 1 Tim. 4.14. 2 Tim. 1.6. 1 Kor. 14.30.

y 1 Kor. 14.1,39. 1 Kor. 11.4.

z 1 Joha. 4.1. Efe. 5.10. Jobe 34.4. Tshu. 1.17. 1 Kor. 2.11,15.

a 4.12. Fil. 4.8.

b Roma 15.33.

c 3.13.

d Jobe 12.10. Luka 1.46,47. Heb. 4.12. 1 Kor. 6.20.

e Jobe 12.10. Luka 1.46,47. Heb. 4.12. 1 Kor. 6.20.

f 1 Tim. 6.14. 1 Kor. 1.8.

g 2.10.

h 2.19.

i Dute. 7.9.

j 2.12.

k 2 Thes. 3.1. Heb. 13.18.

l Roma 16.16.

m Kol. 4.16.

n Roma 16.20,24.